سیدمحمدعلی توکل کوثری

سیدمحمدعلی توکل کوثری

پست الکترونیکی:
کد ملی: ۴۴۷۹۷۳۰۸۴۲

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - استاد راهنما

رح تحقیق سجاد یاهک
ترومای ناشی از سوانح موتور سیکلت سواران در تهران
طرح تحقیق - دیبا نیک آیین
بررسی جامعه شناختی مشکلات علمی دانشجویان جامعه شناسی در انتخاب موضوع رساله _ مرضیه ذوالفقاری
بررسی زمینه ها و شرایط اجتماعی موثر بر بیماری ام. اس
بررسی رابطه سبک زندگی و سرطان سینه _ زهرا اکبری
بررسی جامعه شناختی رشد علمی ایران
سرمایه اجتماعی و امردرمان اعتیاد
بررسی عوامل اجتماعی ، فرهنگی موثر بر رفتار مصرف انرژی ( مطالعه موردی : انرژی برق _ شهر تهران )