شرایط ایجاد کرسی‌های یونسکو

تعداد بازدید:۲۴۴۵۱

ایجاد کرسی‌های یونسکو در دانشگاه تهران در شورای روابط بین‌الملل مورخ ۱۹ خرداد ۸۸ مطرح و به تصویب رسید.

پیشنهاد تاسیس کرسی از سوی دانشکده‌ها / پردیس‌ها در معاونت بین‌الملل دریافت و پس از بررسی‌های لازم از طریق کمیسیون ملی یونسکو در تهران به سازمان یونسکو در پاریس ارسال خواهد شد تا به تصویب نهایی برسد. قرارداد ایجاد کرسی به امضای رئیس سازمان یونسکو و ریاست محترم دانشگاه خواهد رسید و به طور رسمی در دانشگاه افتتاح خواهد شد.

شرایط پیشنهاد و تاسیس کرسی از نظر دانشگاه تهران و سازمان یونسکو شامل موارد ذیل است:

  • عنوان و موضوع کرسی باید نو و در زمینه موضوعات جدید علمی که در سطح جهان مطرح است باشد.
  • پیشنهاد ایجاد کرسی باید توسط استاد برجسته و مسلط به موضوع ارائه شود.
  • آشنایی و سابقه استاد مذکور به فعالیت‌های علمی بین‌المللی از شرایط لازم است.
  • بهره مندی از خدمات سایر اعضای هیات علمی و دانشجویان مرتبط در زمینه تحقیقات و پژوهش‌های لازم صورت پذیرد.

سازمان یونسکو از کرسی‌های مورد تائید حمایت مالی نخواهد کرد. کرسی‌ها از نظر اعتبارسنجی و پرستیژ علمی و بین‌المللی و ارزش تبلیغاتی برای دانشکده مربوطه و در نهایت دانشگاه تهران مفید است. همچنین معاونت بین‌الملل در صورت فعال بودن کرسی و دریافت گزارشات فعالیت‌های منسجم از سوی صاحب کرسی حمایت مالی مناسب انجام خواهد داد. قرارداد کرسی‌ها معمولاً سه ساله است و در صورت نیاز و تائید گزارشات توسط سازمان یونسکو قابل تمدید است. همچنین کرسی‌ها زمینهء ایجاد مدیریت شبکه منطقه‌ای کرسی‌های مشابه در دانشگاه تهران را میسرخواهد نمود.

لازم است داوطلبان فرمهای زیررا تکمیل و با ارائه اسناد و مدارک لازم به معاونت بین‌الملل ارسال نمایند.