ساختار سازمانی

تعداد بازدید:۸۰۴۷۴

 

ریاست دانشگاه (دکتر محمود نیلی احمدآبادی)

 

معاونت اداری و مالی (دکتر سعید یزدانی)

 

معاونت آموزشی (دکتر سید حسین حسینی)

 

معاونت طرح و برنامه (دکتر علی مقاری)

 

معاونت بین‌الملل (دکتر محمدحسین صراف‌زاده)

 

 

معاونت پژوهشی (دکتر محمد رحیمیان)

 

معاونت دانشجویی و سازمان خدمات دانشجویی (دکتر سعید حبیبا)

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی (دکتر محمدعلی زارع چاهوکی)

 

مرکز فناوری‌های دیجیتال (دکتر سید امید فاطمی)

 

سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری (دکتر محمدرضا صادقی مقدم)

 

پارک علم و فناوری (دکتر عباس زارعی هنزکی)