ساختار سازمانی

 

ریاست دانشگاه (دکتر محمود نیلی احمدآبادی)

 

معاونت اداری و مالی (دکتر سعید یزدانی)

 

معاونت آموزشی (دکتر سید حسین حسینی)

 

معاونت برنامه‌ ریزی و فناوری اطلاعات (دکتر علی مقاری)

 

معاونت بین‌الملل (دکتر محمدباقر قهرمانی)

 

معاونت پژوهشی (دکتر محمد رحیمیان)

 

معاونت دانشجویی وسازمان خدمات دانشجویی (دکتر سعید حبیبا)

 

معاونت فرهنگی (دکتر مجید سرسنگی)

 

واحدهای وابسته

تعداد بازدید:۵۶۹۵۹