تقویم

اعطای درجه دکتری افتخاری و لباس استادی دانشکده حقوق به آقای دکتر" آدنائر"، صدراعظم آلمان (۱۳۳۶)

۱۰ فروردین ۱۳۹۹


تأسیس مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران (۱۳۵۳)

۱۵ فروردین ۱۳۹۹


تأسیس خوابگاه دختران در کوی دانشگاه تهران (۱۳۴۴)

۱۹ فروردین ۱۳۹۹


تأسیس مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران (۱۳۳۹)

۲۰ فروردین ۱۳۹۹


دیدار دانشجویان دانشگاه تهران با امام خمینی (ره) در قم (۱۳۴۲)

۲۱ فروردین ۱۳۹۹


افتتاح خوابگاه مرحوم جمال‌زاده دانشگاه تهران (۱۳۸۴)

۲۳ فروردین ۱۳۹۹


تأسیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران (۱۳۳۷)

۲۵ فروردین ۱۳۹۹


تصویب وظایف سازمان مرکزی دانشگاه (۱۳۱۴)

۲۸ فروردین ۱۳۹۹


تبدیل هنرکده به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران (۱۳۲۸)

۲۹ فروردین ۱۳۹۹


الحاق دانشکده دامپزشکی به دانشگاه تهران (۱۳۲۴)

۲۹ فروردین ۱۳۹۹


الحاق دانشکده کشاورزی به دانشگاه تهران (۱۳۲۸)

۲۹ فروردین ۱۳۹۹


افتتاح رشته مطالعات ایران (ایران‌شناسی) در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران (۱۳۹۱)

۲۹ فروردین ۱۳۹۹


افتتاح دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران (۱۳۹۰)

۳۰ فروردین ۱۳۹۹


اعطای دکتری افتخاری هیأت علمی به پروفسور "آلبرکامو"، عضو آکادمی علوم فرانسه (۱۳۲۸)

۳۱ فروردین ۱۳۹۹


اعطای عضویت افتخاری دانشگاه تهران به خانم دکتر"ماها چکری سیریندهورن"، شاهزاده تایلند (۱۳۸۳)

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۹


انتصاب دکتر احمد فرهاد معتمد به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۳۶)

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۹


اعطای درجه دکتری افتخاری دانشگاه تهران در رشته ادبیات، به رادا کریشنان، رئیس جمهور هند (۱۳۴۲)

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۹


بازدید" مارشال تیتو"، رییس جمهور یوگسلاوی از دانشگاه تهران (۱۳۴۷)

۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹


رونمایی از ربات انسان‌نمای سورنا مینی (۱۳۹۶)

۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹


امضاء تفاهم‌نامه ترجمه و چاپ فرهنگ نویسه‌های شین‌خوا بین رئیس مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران و مدیرکل هولدینگ نشر چین در محل نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران (۱۳۹۸)

۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۹