نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۶۱ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
تروریسم و ادبیاتپردیس البرزعلوم انسانیزبان وادبیات انگلیسیدكتری تخصصی PhDامیر ریاحی نوری-۰۸ آبان ۱۳۹۶
مدل یابی رابطه خودکار آمدی، مهارت های اجتماعی و سبک زندگی با اعتیاد اینترنتی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار مقطع متوسط اول استان ایلامپردیس بین المللی کیشعلوم انسانیزبان وادبیات انگلیسیدكتری تخصصی PhDفروزان یوسف جمال-۲۶ شهریور ۱۳۹۶
پسامدرنیسم در برابر پسا مدرنیسم و مدرنیسمپردیس البرزعلوم انسانیزبان وادبیات انگلیسیدكتری تخصصی PhDعبدالرضا گودرزیمریم سلطان شهدتاج بیاد۲۲ شهریور ۱۳۹۶
خوانشی لاکانی در دو نمایشنامه شکسپیر (هاملت و شاه لیر)زبانها و ادبیات‌ خارجی‌زبان‌ و ادبیات انگلیسی‌زبان وادبیات انگلیسیکارشناسی ارشدعلاء الزاملیمریم سلطان شهدتاج بیاد۲۲ شهریور ۱۳۹۶
گفتمان و سلطه گری: انتفاد از استعمار و نواستعمار در روایت نادین گوردیمر از رژیم آپارتاید و پساآپارتایددر آفریقای جنوبیزبانها و ادبیات‌ خارجی‌زبان‌ و ادبیات انگلیسی‌زبان وادبیات انگلیسیدكتری تخصصی PhDانسیّه شعبانی رادسیدمحمد مرندی۱۵ شهریور ۱۳۹۶
التقاط، تقلید و درحاشیه بودگی سرکوبگرانه/ براندازانه خوانشی پسااستعماری از رمان های منتخبی از ایشمایل رید و الیس واکرزبانها و ادبیات‌ خارجی‌زبان‌ و ادبیات انگلیسی‌زبان وادبیات انگلیسیدكتری تخصصی PhDفرشید نوروزی روشناوندزهره رامین۰۹ مرداد ۱۳۹۶
باختین سبز:تطبیق و تلفیق نقد اکو کریتیکال با نظریه های میخاییل باختین در چهار رمان منتخب طبیعت مدار: سالار مگس ها ، اکوتوپیا، سولار، خانه ی پروفسورزبانها و ادبیات‌ خارجی‌زبان‌ و ادبیات انگلیسی‌زبان وادبیات انگلیسیدكتری تخصصی PhDغریب رضا غلامحسین زادهمریم سلطان شهدتاج بیاد۰۹ مرداد ۱۳۹۶
طراحی برنامه راهبردی فدراسیون ورزش دانش آموزی کشور و ارائه مدل اجرایی آن با رویکرد BSCپردیس بین المللی کیشعلوم انسانیزبان وادبیات انگلیسیدكتری تخصصی PhDمهوش زینی زادهمهرزاد حمیدی, حسین رجبی نوش آبادی۱۹ تیر ۱۳۹۶
مدل سازی عوامل موثر بر پیشرفت مدیریتی زنان در ورزش ایرانپردیس بین المللی کیشعلوم انسانیزبان وادبیات انگلیسیدكتری تخصصی PhDمریم منظمیسیدنصراله سجادی, حسین رجبی نوش آبادی۳۱ خرداد ۱۳۹۶
جهان های ممکن در برگزیده ی نمایشنامه های سام شپارد: مطالعه ای مبتنی بر بوطیقای شناختیپردیس البرزعلوم انسانیزبان وادبیات انگلیسیدكتری تخصصی PhDامید امانیحسین پیرنجم الدین۱۰ خرداد ۱۳۹۶