نمایش ۳۷٬۷۸۱ تا ۳۷٬۷۹۰ مورد از کل ۳۷٬۸۱۵ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
تاثیر قرآن و حدیث بر دیوان سروش اصفهانی <بخش قصاید>ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌زبان‌ وادبیات‌ فارسی‌زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشدحجت اله ریاحی سامانیاحمد احمدی۱۲ اسفند ۱۳۸۳
تاثیر تصوف و عرفان در خمسه نظامیادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌زبان‌ وادبیات‌ فارسی‌زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشدیعقوب نوروزیجلیل تجلیل۱۲ اسفند ۱۳۸۳
بررسی سه بعدی اثر خصوصیات خواستگاه روی بزرگنمایی امواج زلزلهپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ عمران‌مهندسی عمران‌ - سازه‌کارشناسی ارشدتکتم محمدنژادبابک امیدوار۲۸ بهمن ۱۳۸۳
عدم تمرکز محلیدر حقوق اداری جمخوری اسلامی ایران با بررسی تطبیقی حقوق فرانسه و انگلستانحقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌حقوق‌ عمومی‌حقوق عمومیکارشناسی ارشداحمد اعتمادمحمدجواد رضائی زاده۱۳ مهر ۱۳۸۳
مطالعه هیستوپاتولوژیک و فراساختاری ضایعات دستگاه گوارش همراه با عفونتهای تک یاخته ای در بوقلمونهای صنعتی و بومی ایراندامپزشکی‌پاتولوژی‌پاتولوژیدكتری تخصصی PhDامید دزفولیانمحمدجواد قراگزلو۱۱ مهر ۱۳۸۳
بررسی امکان جداسازی گاز پروپیلین خروجی از راکتور اکسوواحد دو اتیل هگزانول پتروشیمی اراکپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ شیمی‌مهندسی شیمیکارشناسی ارشدمحسن وثوقی فرمحمدمهدی منتظررحمتی۰۱ مهر ۱۳۸۳
طراحی تابلوی شهری مناسبتهاپردیس هنرهای‌ زیبادانشکده ط‌راحی‌ صنعتی‌طراحی صنعتیکارشناسیمحمدمهدی گروسیعلی فرجی۲۶ شهریور ۱۳۸۳
مرکز انجمن گرافیک ایرانپردیس هنرهای‌ زیبادانشکده معماری‌مهندسی معماریکارشناسیمحسن اسکندریداراب دیبا۲۱ شهریور ۱۳۸۳
سیاست خارجی و امنیتی مشترک و نقش آفرینی اتحادیه اروپائی در نظام بین المللیحقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌روابط‌ بین‌ المللی‌روابط بین المللکارشناسی ارشدابوالفضل کاشانیابومحمد عسگرخانی۲۴ اسفند ۱۳۸۲
بررسی و ساخت ماهیچه نمکی برای تولیدپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و موادمهندسی مواد - متالورژی ‌استخراجی‌کارشناسی ارشدمحمدعلی سیفیحسین عبدی زاده۱۵ مهر ۱۳۸۲