عنوان پایان نامه

بررسی سه بعدی اثر خصوصیات خواستگاه روی بزرگنمایی امواج زلزله


  مقطع تحصیلی
  کارشناسی ارشد
  محل دفاع
  کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد - مخزن6 شماره ثبت: 29958;کتابخانه پردیس یک فنی شماره ثبت: 809
  تاریخ دفاع
  ۲۸ بهمن ۱۳۸۳
  استاد راهنما
  بابک امیدوار

  در این مطالعه اثر توپوگرافی سطحی و لایه بندی بر روی بزرگنمایی امواج زلزله مورد بررسی قرار می‌گیرد. روش حل بر مبنای روش المان مرزی در فضای فرکانسی می‌باشد. این روش برای محیطهای نامحدود بدلیل آنکه المان بندی فقط در مرز حوزه انجام می‌گیرد و در نتیجه حجم مدلسازی و محاسبات لازم به شدت کاهش می‌یابد، بسیار مناسب است. از طرفی در این روش شرط تشعشع در بینهایت به طور کامل ارضا می‌شود. در این بررسی کلیه پارامترهای موثر نظیر شکل ناهمواری، لایه بندی و ضخامت هر لایه، خواص مکانیکی مصالح (جرم حجمی، ضریب پوآسن، مدول برشی) ، فرکانس تحریک ، نوع موج برخوردی (SV,SH,P و رایله )، آزیموت و زاویه برخورد آن در نظر گرفته شده است. به منظور تحلیل واقع بینانه این اثرات و رسیدن به پاسخهای واقعی مسائل در حالت سه بعدی مدلسازی و آنالیز شده‌اند. برای بررسی اثر خصوصیات ساختگاه بر روی دامنه تحریکات زمین، نرم افزاری براساس روش المان مرزی تهیه شده است. نرم افزار نوشته شده قابلیت تحلیل استاتیکی و همچنین دینامیکی مسائل سه بعدی در فضای فرکانسی را داراست. قابلیت نرم افزار تهیه شده به شرح زیراست: -نرم افزار تهیه شده برای محیطهای محدود و نامحدود سه بعدی کاربرد دارد. - این نرم افزار برای محیطهای سه بعدی لایه ای با خصوصیات مصالح مختلف قابل استفاده است. -انتگرالهای مرزی منفرد قوی توسط دو روش مستقل از هم قابل برآورد می‌باشند. یکی روش تحلیلی - عددی و دیگری استفاده از حرکت جسم صلب می‌باشد. استفاده از حرکت جسم صلب تنها برای محیطهای محدود و نیم بینهایت امکان پذیر است، در صورتیکه روش تحلیلی - عددی برای کلیه محیطها از جمله محیطهای بینهایت نیز قابل استفاده است.
  Abstract
  In this study, effect of surface topography and layering on amplification of seismic waves is investigated . The method of solution is based on boundary element method in frequency domain. Because of the surface- only modeling and thus the reduction of volume of modeling and required computations, this method is very suitable for infinite media. Furthermore, radiation condition at infinity is satisfied completely in this method. In this study, all of efficient parameters such as topography shape, layering and thickness of each layer, mechanical properties of materials (density, poisson`s ratio and shear modulus), stimulation frequency, azimuth and angle of incidence are considered. In order to realistic study of these effects and achieves actual responses, problems are analyzed and modeled three- dimensionally and to study site effects on ground motion amplification, computer program based on BEM is prepared. The written program is capable of analyze statically and also dynamically ...