عنوان پایان نامه

تاثیر تصوف و عرفان در خمسه نظامی


  رشته تحصیلی
  زبان و ادبیات فارسی
  مقطع تحصیلی
  کارشناسی ارشد
  محل دفاع
  کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 37698;کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی شماره ثبت: 009542
  تاریخ دفاع
  ۱۲ اسفند ۱۳۸۳
  استاد راهنما
  جلیل تجلیل

  در این رساله اندیشه‌های عرفانی در خمسه نظامی مورد بررسی قرار گرفته است. تصوف و عرفان که از قرن ششم وارد ادب فارسی گردید در شعر نظامی نیز مشهود است. نظامی آثارش را با توحید و خداشناسی شروع می‌کند و آثارش دفتر خداشناسی است. او در عجز عقل از شناخت حق سخن می‌راند و به خودشناسی تاکید دارد و از ریاضت و خلوت گزینی و چله‌نشینی بحث می‌کند و مرگ پیش از مرگ را سبب رهایی انسان می‌داند و به تربیت نفس تأکید می‌کند. تواضع، زهد، فتوت و تجربد را درآثار خود می‌آورد و نظرات صوفیه رادر مورد عشق، دل، انسان کامل، شریعت، روح و مرگ بازگو می‌کند. واژگان کلیدی: نظامی، توحید، نفس، ریاضت، دل،عشق
  Abstract
  This research is about the influence of mysticism in the works of Nezami Ganjavi .(khamse) It discus from Ideas of Nezami in various basis of Sufism in his works. His ideas from the theism and incapability of wisdom for the reception of Allah. Subsequently quote from the convention of Sufis. For example the quite of fad and macerate and quite of selfness .Subsequently debate from the perdition and wisdom. Then debate from the mystical love that is foundation the mysticism. The end discus from the paragon and Holy write.