عنوان پایان نامه

بررسی امکان جداسازی گاز پروپیلین خروجی از راکتور اکسوواحد دو اتیل هگزانول پتروشیمی اراک