نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۰۳ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
نظام پاسخگویی در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر سیاست های اقتصادی دولتهای نهم و دهمحقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌علوم‌ سیاسی‌علوم سیاسی-سیاست گذاری عمومیدكتری تخصصی PhDسعیده سادات گرامیانمجید وحید۱۷ دی ۱۳۹۶
مقایسه هستی شناسی شدن نزد ملاصدرا و ژیل دلوز و پیامدهای این هستی شناسی بر نظریه سیاسیحقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌علوم‌ سیاسی‌علوم سیاسی-اندیشه های سیاسیدكتری تخصصی PhDمحسن جمشیدیاحمد خالقی دامغانی۱۷ دی ۱۳۹۶
بررسی ادبیات داستانی زنانه و رابطه ی آن با پدرسالاری و امر سیاسی در ایران از ۱۳۵۰ به بعدحقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌علوم‌ سیاسی‌علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسیدكتری تخصصی PhDصونا قاجاراحمد نقیب زاده۰۵ دی ۱۳۹۶
تاثیر کارکردهای شبکه های اجتماعی مجازی بر سمت گیری های فرهنگ سیاسی کابران دانشگاهی در ایرانحقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌علوم‌ سیاسی‌علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسیدكتری تخصصی PhDمهدی بیگدلوناصر هادیان جزی۱۳ آذر ۱۳۹۶
جامعه شناسی تفکر سیاسی ایرانحقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌علوم‌ سیاسی‌علوم سیاسی-اندیشه های سیاسیدكتری تخصصی PhDمجتبی قلی پوراحمد خالقی دامغانی۱۲ مهر ۱۳۹۶
نفت و سیاست گذاری صنعتی در ایران پس از انقلابحقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌علوم‌ سیاسی‌علوم سیاسی-سیاست گذاری عمومیدكتری تخصصی PhDمسعود درودیعباس مصلی نژاد۱۲ مهر ۱۳۹۶
تغییر پارادایم در سیاست گذاری عمومیحقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌علوم‌ سیاسی‌علوم سیاسی-سیاست گذاری عمومیدكتری تخصصی PhDولی اله وحدانی نیاحمیدرضا ملک محمدی۰۴ مهر ۱۳۹۶
نقش گفتمتان به مثابه ابزار در سیاست گذاری فرهنگی ( مطالعه موردی جامعه پذیری شهروندان در جمهوری اسلامی ایران )حقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌علوم‌ سیاسی‌علوم سیاسی-سیاست گذاری عمومیدكتری تخصصی PhDمحمد ربانیکیومرث اشتریان۰۴ مهر ۱۳۹۶
رمان های اجتماعی و تصویر حکومت در ایران معاصر ( ۱۳۰۰-۱۳۵۷)حقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌علوم‌ سیاسی‌علوم سیاسی-اندیشه های سیاسیدكتری تخصصی PhDمحمودرضا مقدم شادداود فیرحی۰۳ مهر ۱۳۹۶
تکنولوژی، تخیل و توسعه اجتماعی در ایران : پارادوکسها و بحرانهای زمان ما( ۶۸-۹۶)حقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌علوم‌ سیاسی‌علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسیدكتری تخصصی PhDمرجان کوه خیلسجاد ستاری۰۲ مهر ۱۳۹۶