نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۲٬۱۱۸ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
استقرار پارسی ها در انشان و ظهور شاهنشاهی هخامنشیادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌تاریختاریخ - تاریخ ایران قبل از اسلامدكتری تخصصی PhDکیومرث علی زادهروزبه زرین کوب۲۴ مهر ۱۳۹۶
رویارویی سنت گرایان با تجدد در مصر از فرو پاشی خلافت عثمانی تا آغاز عصر جمهوری مطالعه موردی:شیخ الاسلام مصطفی صبری توقادی (۱۸۶۹-۱۹۵۴)ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌تاریختاریخ - تاریخ اسلامدكتری تخصصی PhDسیدجلال محمودیحسن حضرتی۲۳ مهر ۱۳۹۶
روایت پژوهی در تجربه زیسته مدیران موفقمدیریتمدیریت‌مدیریت - رفتار سازمانیدكتری تخصصی PhDمصطفی فروغی نعمت اللهیعلی دیواندری۱۹ مهر ۱۳۹۶
طراحی شبکه خدمات و محصولات سلامت تحت شرایط عدم قطعیتپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ صنایع‌مهندسی صنایعدكتری تخصصی PhDمحمد موسی زادهسید علی ترابی۱۹ مهر ۱۳۹۶
تحلیل پایداری وکنترل سیستم های لوتکا-ولترا--مهندسی برق گرایش کنترل‌دكتری تخصصی PhDوحید بدریمحمدجواد یزدان پناه۱۸ مهر ۱۳۹۶
بررسی ویژگی های اکولوژیکی و فیتوشیمیایی گونه Pergularia tomentosa و تاثیرعصاره آن بر مو زدایی پوست دامپردیس کشاورزی‌ ومنابع طبیعیزراعت‌ واصلاح نباتات‌مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری‌دكتری تخصصی PhDسیدحمزه حسینی کهنوجحسین آذرنیوند۱۸ مهر ۱۳۹۶
تحلیل مبانی تحدید حقوق ملت در قانون اساسی ج . ا . ایران و فرانسهحقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌حقوق‌ عمومی‌حقوق عمومیدكتری تخصصی PhDعلی اسداله زادهخیراله پروین۱۷ مهر ۱۳۹۶
تاثیر سیاست پولی بر تولید و تورم در کشور افغانستان در قالب الگوی DSGEاقتصادعلوم‌ اقتصادی‌علوم اقتصادیدكتری تخصصی PhDسیدکاظم حسینیحسین عباسی نژاد۱۲ مهر ۱۳۹۶
جامعه شناسی تفکر سیاسی ایرانحقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌علوم‌ سیاسی‌علوم سیاسی-اندیشه های سیاسیدكتری تخصصی PhDمجتبی قلی پوراحمد خالقی دامغانی۱۲ مهر ۱۳۹۶
آسیب شناسی ژئوپلتیکی مدیریت منابع آبی ایران مطالعه موردی حوضه آبریز جنوب غربی کشورر رودخانه های کارون بزرگ و کرخهجغرافیاجغرافیای‌ انسانی‌جغرافیای سیاسیدكتری تخصصی PhDمحمدرضا رحمانیرسول افضلی۱۲ مهر ۱۳۹۶