عنوان پایان نامه

بررسی ویژگی های اکولوژیکی و فیتوشیمیایی گونه Pergularia tomentosa و تاثیرعصاره آن بر مو زدایی پوست دام