عنوان پایان نامه

استقرار پارسی ها در انشان و ظهور شاهنشاهی هخامنشی


  محل دفاع
  کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی شماره ثبت: 4658;کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی شماره ثبت: 4658
  تاریخ دفاع
  ۲۴ مهر ۱۳۹۶
  استاد راهنما
  روزبه زرین کوب

  از قرن 19 م، تا به امروز بحث‌های زیادی پیرامون مکان‌یابی نام‌جای‌های پَرسواَ، پَرسایَ، پَرسواَش، پَرسَمش و پرسومَش در منابع آشوری، اورارتویی و بابلی و ارتباط آن‌ها با پارسی‌ها انجام شده است. پژوهشگران نواحی مختلفی از جمله جنوب دریاچه‌ی ارومیه، زاگرس مرکزی و پارس را پیشنهاد کرده‌اند. اغلب این‌گونه تصور می‌شود که این اسامی از قرن 9 پ.م، تا دوره‌ی سارگن دوم را می‌توان در زاگرس مرکزی مکان‌یابی نمود. اما با روی کار آمدن سنخریب تغییری در مکان‌یابی این نام‌جای‌ها رخ می‌دهد و بررسی منابع نشان می‌دهد که این نام‌جای‌ها دیگر اشاره به زاگرس مرکزی نداشته و می‌بایست آن‌ها را در پارس مکان‌یابی نمود. هرچند که مکان‌یابی پَرسواَ، پَرسایَ و پَرسواَش در زاگرس مرکزی منطقی به نظر می‌رسد، اما بررسی منابع آشوری به ویژه دوره‌ی سارگن دوم و آشوربانی‌پال و مقایسه‌ی آن‌ها با سایر منابع بسیاری از این نظریات را با تردید جدی مواجه می‌نماید. این پژوهش ضمن بررسی این نام‌جای‌ها و ارتباط آن‌ها با پارسی‌ها تلاش می‌کند تا استقرار پارسی‌ها در مرزهای شرقی عیلام و شکل‌گیری شاهنشاهی هخامنشی در مرزهای شرقی عیلام را مورد بررسی مجدد قرار دهد. واژگان کلیدی: پَرسواَ، پَرسواَش، پَرسَمش، پرسومَش، پارسی‌ها، شاهنشاهی هخامنشی.
  Abstract
  From the 1st half of the 1st millennium BC till the rise of Achaemenid Empire in 6th century BC, several toponyms and proper names have been mentioned in Assyrian, Babylonian, Urartian, and Elamite sources: Parsua, Pars?ya, Parsana, Parsua?, Parsama?, Parsuma?, Parsuma?ians, Parsu, Par?ua, and Parsip. From early eighteen century AD till now, it has been tried to specify the location of these toponyms. In this case, several regions, including south Lake Urmia, central Zagros and finally P?rs in south western Iran have been suggested. As it will be shown, there is a consensus among scholars to localize most of these toponyms in central Zagros from the 9th century BC to the reign of Sargon II. But, it is also believed that following the reign of Sennacherib, they should be localized in southern Zagros, specifically P?rs region and not in central Zagros. It seems that the central Zagros is quite accord only for Parsua/Pars?ya/Parsua?/Par?ua, but a delicate examination of sources, especially Sargon II and Ashurbanipal’s will challenge many of these theories and shed new light on the subject. In this thesis, it has been tried to go over the issue once again and clarify the possible location of these toponyms and their affiliations with early Persians. Furthermore, by using primary and secondary sources, an attempt is made to analyze the establishment of Persian tribes in the Neo-Elamite eastern territories. Key Words: Parsua, Parsua?, Parsama?, Parsuma?, Persians, Achaemenid Empire.