عنوان پایان نامه

رویارویی سنت گرایان با تجدد در مصر از فرو پاشی خلافت عثمانی تا آغاز عصر جمهوری مطالعه موردی:شیخ الاسلام مصطفی صبری توقادی (۱۸۶۹-۱۹۵۴)