نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲٬۱۱۸ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
پروزه تحقیقاتیدامپزشکی‌علوم‌ پایه‌فیزیولوژیدكتری تخصصی PhDصغری حسام-۱۵ آبان ۱۳۹۶
بررسی امکان تولید ریبوفلاوین با استفاده از باکتری باسیلوس سابتیلیس (Bacillus Subtilis ) در شرایط Batch با به کارگیری عصاره سبوس برنج و هیدولیزات آنزیمی ملاسپردیس کشاورزی‌ ومنابع طبیعیعلوم‌ و مهندسی صنایع‌ غذائی‌مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی - بیوتکنولوژی غذاییدكتری تخصصی PhDمرجان اورعیسیدهادی رضوی, فرامرز خدائیان چگنی۱۰ آبان ۱۳۹۶
نسبت دولت کمال گرا با نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایرانپردیس فارابیدانشکده حقوق‌حقوق عمومیدكتری تخصصی PhDامید شیرزادحسین رحمت الهی۱۰ آبان ۱۳۹۶
تحلیل حقوقی اصول و قواعد نظارت دولت در امور فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایرانحقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌حقوق‌ عمومی‌حقوق عمومیدكتری تخصصی PhDمصطفی یوسفیفیروز اصلانی۰۸ آبان ۱۳۹۶
تروریسم و ادبیاتپردیس البرزعلوم انسانیزبان وادبیات انگلیسیدكتری تخصصی PhDامیر ریاحی نوری-۰۸ آبان ۱۳۹۶
تئوری- تجربی جذب سطح CO۲ گاز دودکش نیروگاه های حرارتی سیکل ترکیبی بوسیله ساخت جاذب های نانوکامپوزیتی برپایه گرافن و گرافن اکسیدمحیط‌ زیست‌مهندسی‌ محیط‌ زیست‌مهندسی‌ محیط‌ زیست‌ -آلودگی هوادكتری تخصصی PhDسعید نظری کودهیعلیرضا نورپور۲۶ مهر ۱۳۹۶
بررسی مکانیزم الکتروشیمیایی لیچینگ اسفالریک در حضور یون فریکپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و موادمهندسی متالورژی و مواددكتری تخصصی PhDسعید کریمیفرشته رشچی۲۶ مهر ۱۳۹۶
جداسازی اکتینومیست های مولد ترکیبات موثر بر روند رگ زایی سلولهای اندوتلیالپردیس علوم‌دانشکده زیست‌ شناسی‌زیست‌ شناسی‌ علوم میکروبیولوژی‌دكتری تخصصی PhDیوسف آذرخشجواد حامدی۲۶ مهر ۱۳۹۶
توسعه مدل ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های حمل و نقل جاده ای با رویکرد تلفیقی تجزیه و تحلیل چند متغیره و تصمیم گیری جند معیارهپردیس البرزفنیمهندسی صنایعدكتری تخصصی PhDفرهاد صالحیانجعفر رزمی, فریبرز جولای۲۵ مهر ۱۳۹۶
ارائه مدل ریاضی در زنجیره تامین و تولید سیز با هدف کاهش مخاطرات زیست محیطی با تاکید بر آلودگی های آب در صنعت نفت و پتروشیمی استان تهرانپردیس البرزفنیمهندسی صنایعدكتری تخصصی PhDابوالفضل روحانیعباس کرامتی, علی حاجی آقا بزرگی امیری۲۵ مهر ۱۳۹۶