عنوان پایان نامه

ارائه مدل ریاضی در زنجیره تامین و تولید سیز با هدف کاهش مخاطرات زیست محیطی با تاکید بر آلودگی های آب در صنعت نفت و پتروشیمی استان تهران


  رشته تحصیلی
  مهندسی صنایع
  مقطع تحصیلی
  دكتری تخصصی PhD
  محل دفاع
  کتابخانه پردیس البرز شماره ثبت: 1547;کتابخانه پردیس البرز شماره ثبت: 1547
  تاریخ دفاع
  ۲۵ مهر ۱۳۹۶

  آلودگی آب یکی از مشکلات و چالش‌های مهم دنیا و ایران است. یکی از علل اصلی بیماری‌ها و مرگ و میر در جهان آلودگی آب است. آب‌های سطحی و زیرزمینی هر دو در معرض آلاینده‌های مختلف قرار دارند. با توجه به ماهیت، منشأ ورود آلاینده‌ها، طبیعی و یا انسان‌ساز بودن، تقسیم‌بندی‌های مختلفی برای آلاینده‌ها در نظر گرفته‌شده است. عمده آلاینده‌های آلی آب کشاورزی، شیمیایی، نفتی و غذایی می‌باشند. هریک از این چهار دسته خود دارای زیر معیارهایی می‌باشند. در این پژوهش به بررسی، شناسایی و رتبه¬بندی دقیق آلاینده¬های آب در صنایع نفت و پتروشیمی با استفاده از تحلیل مؤلفه‌های اصلی و فرآیند تحلیل شبکه¬ای پرداخته¬ شده است. نتایج به دست آمده از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی، بیانگر این واقعیت است که آلاینده‌های سرب، نیترات و سدیم به ترتیب بیشترین امتیاز را از خبرگان محیط‌زیست در حوزه آلایندگی آب به خود اختصاص داده‌اند. همچنین استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای نشان داده است که آلاینده‌های کشاورزی با وزن 321/0 در رتبه اول و آلاینده‌های نفتی با وزن 152/0 در رتبه چهارم قرار دارند. در این پژوهش پس از بررسی و رتبه¬بندی آلاینده¬های آب در صنایع نفت و پتروشیمی با استفاده از روش‌های تحلیل مؤلفه‌های اصلی و فرآیند تحلیل شبکه¬ای، مدل ریاضی و حل مدل با برنامه¬ریزی آرمانی با هدف پیش¬بینی و استخراج آلاینده¬های اساسی و میزان آن‌ها در صنعت نفت و پتروشیمی و همچنین کاهش آلاینده¬های زیست‌محیطی ارائه شده است. جواب¬های خروجی مدل ریاضی بیانگر این واقعیت است که با تغییرات در برخی فرآیندهای تولید و همچنین مدیریت و ساماندهی پسماندهای دو صنعت نفت و پتروشیمی، می‌توان گام بزرگی در کاهش آلاینده¬های آب و به طبع آن کاهش مخاطرات زیست‌محیطی در این بخش برداشت.
  Abstract
  Water contamination is one of the important problems and challenges facing the world, including Iran. It is one of the main causes of death and mortality in the world. Surface and ground waters are both exposed to various contaminants. The contaminants have been classified into various categories, based on their nature, the source of contamination, and whether they are man_made or naturally occuring. The main organic contaminants of water are agricultural, chemical, oil, and food contaminants. Each of these four groups has sub-criteria. In this research, investigation, identification, and accurate ranking of water contaminants in oil and petrochemical industries have been done using the factor analysis and analytical hierarchy process methods. The results of the Principal Components Analysis method suggest that according to the environmental experts’ views, the contaminants lead , nitrate and sodium have claimed the highest score as water contaminating agents. Further, the results of the ANP showed that agricultural and oil contaminants, with weights of 0.321 and 0.152, have been ranked the first and the fourth, respectively. In this research, following an investigation and ranking of water contaminants in oil and petrochemical industries, using factor analysis and ANP methods, a mathematical model was presented and then solved using goal programming with the aim of predicting and extracting the main contaminants and their levels in the oil and petrochemical industry and decreasing the environmental contaminants. The output of the responses from mathematical modelling reveals that with the changes in some production processes as well as the management of the waste of the oil and petrochemical industries, some great steps can be taken to reduce the water contamination and environmental pollutants.