عنوان پایان نامه

نسبت دولت کمال گرا با نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران


  رشته تحصیلی
  حقوق عمومی
  مقطع تحصیلی
  دكتری تخصصی PhD
  محل دفاع
  کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 002983;کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 002983
  تاریخ دفاع
  ۱۰ آبان ۱۳۹۶
  دانشجو
  امید شیرزاد
  استاد راهنما
  حسین رحمت الهی

  ویژگی ها و نیازهای پیچید? انسان، وی را همواره در مسیر پی ریزی و طراحی الگویی خاص برای زندگی قرار می دهد و هر فرد حسب ظرفیّت ها،استعدادها و مطلوب خویش، از برداشت ها و تلقّی های خاصی از «خیر» پیروی کرده و به زندگی اش معنا می بخشد. دین،اخلاق،فرهنگ، هنر و تجربیّات زیبایی¬شناختی، حوزه هایی هستند که می توانند برداشت های زندگی مطلوب را برای افراد جامعه تعریف کنند. درعین حال، ضرورت های اجتناب ناپذیرِ زیست جمعی و نقش انکارناپذیرِ زمینه ها و نهادهای اجتماعی چون «دولت» درحیات انسان موجب شده تا سنجشِ حدود صلاحیت دولت درتعیین الگوی خیر شهروند به یکی از دغدغه های خاطر اندیشمندان بدل شود. درباب این مسئله،کمال گرایی ، رویکردی مهم درتاریخ اندیشه های اخلاقی- سیاسی به شمارمی رود که براساس بینش خاص خود به انسان و هویت وی و با هدف اشاع? فضیلت، رسالت دولت در قبال خیر و نقش تربیتیِ این نهاد را خاطرنشان می سازد و رسال? حاضر برآن است تا درحد بضاعت، این رویکرد را مورد تحلیل مفهومی قرارداده و مناسبات آن با نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران را روشن سازد. رهیافت پژوهش حاضر مؤید آن است که رویکرد کمال گرایی برتکلیف ¬دولت در ¬ترویج ¬و اشاع? الگوهای مطلوب دینی، اخلاقی،فرهنگی، هنری و زیبایی¬شناختی تأکید می ورزد و بر محور نظری? اخلاقیِ فضیلت گرا، در پی ارتقاء فضائلِ اکتسابیِ انسان و تعریف الگوی خیرِ برتر برای اوست. به علاوه با تحلیل ها و بررسی های انجام شده، رویکرد کمال گرایِ نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مسلّم انگاشته شد. بنیان و ساختاردینیِ حکومت ایران که درفرازهای متعدّد قانون اساسی تبلور یافته حاکی از آن است که قانونگذار اساسی در باب زندگی مطلوب شهروند ایرانی دغدغ? خاطر ویژه ای داشته و تلاش نموده تا از طریق منبعی بیرونی یعنی دین(اسلام و مذهب امامیّه)، الگوهای برترِ دینی،اخلاقی،فرهنگی، هنری و رسانه ای را شناسایی و از طریق ظرفیّت های قهری و غیرقهری دولت آنها را اشاع? دهد. نگارنده با ارزیابیِ انتقادیِ کمال¬گرایی، تعارض آن با شماری از ارزش¬های حقوق عمومی را متذکّر شده و اتّخاذ راهبرد «اِقناع» به جای «اجبارِ» گزینه های خیر و احترام حکومت به تکاپوی نهادهای مدنی در پیگیریِ برداشت¬های زندگی مطلوب را ، نافیِ آثار سوء کمال گرایی چون تظاهرِ غیرصادقانه به رعایت گزینه های خیرِ
  Abstract
  Special features and needs of human, always places him at the line of planning and pursuance a conception of the good and each person according to his or her talents and demands, choices one model of the good life and grants value to his or her life. Religion, ethics, culture, art and aesthetic experiences are topics that define the conceptions of the good life for the people. In spite of all that, necessity of social life and the role of social contexts and structures like state in human life, causes that assessment the role of state in discretion citizen’s good life, become a mental disturbance for thinkers. In this matter, Perfectionism is an important approach in the history of moral and political thoughts that based on it’s insight to human and his identity and with the aim of propagation of virtue, point out state’s responsibility about the good and It’s training role and this thesis want to analysis this approach and elucidate It’s relationship with Islamic republic of Iran’s constitutional system. The result of thesis indicated that perfectionism approach emphasis on the government’s duty about propagation and spreading good ethical and cultural conceptions and based on virtue ethics, wants to promote the human excellence and define the superior conception of the good for him. Thus with my researches and analysis, the perfection approach of Iran’s constitutional system was confirmed. Religious structure of Iran’s government that has manifested in the numerous sections of constitution, indicate constitution legislator anxiety about the¬ citizen’s good life. Iran’s constitutional system attempted to recognize good religious, ethical and cultural conceptions through an external source (Islam commandments) and propagation them by compulsory and non-compulsory capabilities of state. The author with apply critical analysis to perfectionism, pointed out contradiction between perfectionism and some values of public law and has carried to acc