عنوان پایان نامه

تئوری- تجربی جذب سطح CO۲ گاز دودکش نیروگاه های حرارتی سیکل ترکیبی بوسیله ساخت جاذب های نانوکامپوزیتی برپایه گرافن و گرافن اکسید