عنوان پایان نامه

بررسی امکان تولید ریبوفلاوین با استفاده از باکتری باسیلوس سابتیلیس (Bacillus Subtilis ) در شرایط Batch با به کارگیری عصاره سبوس برنج و هیدولیزات آنزیمی ملاس