عنوان پایان نامه

توسعه مدل ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های حمل و نقل جاده ای با رویکرد تلفیقی تجزیه و تحلیل چند متغیره و تصمیم گیری جند معیاره


  رشته تحصیلی
  مهندسی صنایع
  مقطع تحصیلی
  دكتری تخصصی PhD
  محل دفاع
  کتابخانه پردیس البرز شماره ثبت: 1548;کتابخانه پردیس البرز شماره ثبت: 1548
  تاریخ دفاع
  ۲۵ مهر ۱۳۹۶

  عدم کیفیت و اثربخشی مدیریت نظام اجرایی عامل حیاتی و مهم در تحقق برنامه‌های توسعه و رفاه ملت‌ها است. بالا بودن هزینه‌های سازمانی و تأمین این هزینه‌ها از محل منابع معمولی که روز به روز محدودتر می‌شود و پایین بودن اثربخشی این سازمان‌ها، دولت‌ها را به این فکر انداخته است که تحقق اهداف سازمان را مورد توجه قرار دهند. توجه به نتایج و تحقق اهداف، بهبود مستمر کیفیت خدمات و محصولاتی که سازمان‌ها ارایه می‌کنند و همچنین تأمین رضایت شهروندان، توجه به مدیریت و ارزیابی عملکرد آن را الزامی می‌سازد. حوزه‌ی حمل و نقل جاده‌ای نیز از این موضوع مستثنی نبوده و جهت توسعه، رشد و پایداری در عرصه‌ی رقابتی نیاز به یک نظام ارزیابی و رتبه‌بندی شرکت‌های فعال در این حوزه دارد. از این‌رو در این تحقیق، یک رویکرد جامع جهت ارزیابی کارایی و رتبه‌بندی استان‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه‌ی حمل و نقل جاده‌ای در حوزه‌ی بار با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره و چندمتغیره تحت شرایط عدم قطعیت ارایه شد. رویکرد پیشنهادی این امکان را فراهم می‌کند که وابستگی یا عدم وابستگی درونی بین معیارها براساس ماهیت مسأله تعیین گردد. پس از استخراج معیارها و وزن‌دهی به آن‌ها، استان‌ها یا شرکت‌ها با استفاده از یک روش تحلیل پوششی داده‌های ورودی محور، رتبه‌بندی می‌شوند. در نهایت خروجی رویکرد پیشنهادی با استفاده از تست فریدمن با خروجی دو روش دیگر مقایسه می‌گردد که نتایج حاصل از آن نشان‌دهنده عملکرد مناسب و دقت رویکرد پیشنهادی است. همچنین یک رویکرد بهبود جهت افزایش کارایی استان‌ها با استفاده روش تحلیل پوششی داده‌ها ارایه شد و استراتژی‌های بهبود جهت افزایش کارایی استان‌ها بیان گردید.
  Abstract
  The quality and effectiveness of the executive management system are critical factors in the realization of development and welfare programs of nations. The high level of organizational costs, the provision of these costs from the commonplace resources that are getting increasingly limited day by day, and the low effectiveness of these organizations have all led governments to take into consideration the organizational goals. The assignment of attention to the results and the realization of the goals, the continuous improvement of the quality of the services and products provided by these organizations, as well as the provision of citizens' satisfaction have required the payment of attention to management and performance evaluation. The field of road transportation is also no exception; and an active evaluation and rating system of companies in this field is required for the development, growth, and sustainability in the competitive arena. Therefore, in this research, a comprehensive approach was proposed for assessing the efficiency and ranking of provinces and companies active in the field of road transportation using multivariate and multi-criteria decision-making methods under uncertainty conditions. The proposed approach provides the possibility that the internal dependence or non-dependence of the criteria be determined by the nature of the problem. After the extraction of the criteria and weighting of them, the provinces or companies are ranked by input-based data envelopment analysis. Finally, the output of the proposed approach is compared with those of the other two methods through Friedman's test where the obtained results are indicative of the proper functioning and accuracy of the proposed approach. Moreover, an improvement approach was developed to promote the efficiency of the provinces in terms of road transportation using data envelopment analysis, and the improvement strategies for the increase of the efficiency of the provinces were also enumerated.