نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲٬۱۱۸ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
طراحی و ساخت سامانه ریز سیال دیجیتالی بربستر کاغذپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی برق-الکترونیک-مدار وسیستمدكتری تخصصی PhDآرش آبادیانشاهین جعفرآبادی آشتیانی۰۵ مهر ۱۳۹۶
مدلسازی شبکه حفره ای مکانیزم نفوذ مولکولی در یک مدل شکافدارپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ شیمی‌مهندسی شیمی‌-مهندسی نفتدكتری تخصصی PhDوحید مشایخی زادهمحمدرضا رسایی۰۵ مهر ۱۳۹۶
تغییر پارادایم در سیاست گذاری عمومیحقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌علوم‌ سیاسی‌علوم سیاسی-سیاست گذاری عمومیدكتری تخصصی PhDولی اله وحدانی نیاحمیدرضا ملک محمدی۰۴ مهر ۱۳۹۶
الگویابی رقابت قدرت های منطقه ای در مناطق ژئوپلتیک (مطالعه مور ی جنوب غرب آسیا)جغرافیاجغرافیای سیاسیجغرافیای سیاسیدكتری تخصصی PhDطهمورث حیدری موصلوسید عباس احمدی کرچ۰۴ مهر ۱۳۹۶
گراف های کیلی یال انتقالی و نرمال گروه ای متناهی معینپردیس علوم‌دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوترریاضی‌محض‌دكتری تخصصی PhDمجید عبداللهی کیویمحمدرضا درفشه۰۴ مهر ۱۳۹۶
بازسازی وآنالیز شبکه برهمکنشی دو بخشی miRNA و mRNA در مراحل مختلف سرطان روده بزرگ با رویکرد سیستم بیولوژیمرکز تحقیقات‌ بیوشیمی‌-بیوفیزیک‌بیولوژی‌سلولی‌ومولکولی‌بیوانفورماتیکدكتری تخصصی PhDحبیب مطیع قادرعلی مسعودی نژاد۰۴ مهر ۱۳۹۶
طراحی الگوی توسعه فرهنگی استان گیلان با تاکید بر نقش محوری رسانه های محلیپردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاریمدیریت- مدیریت رسانه ایدكتری تخصصی PhDهاجر آصفمجتبی امیری۰۴ مهر ۱۳۹۶
قدرت و ادبیات فارسی ( نقد و بررسی تعارف و تقسیم بندی وتوصیف دیدگاههای نویسندگان ایان درباب قدرت با تکیه برمتون نثرفارسی)ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌زبان‌ وادبیات‌ فارسی‌زبان و ادبیات فارسیدكتری تخصصی PhDنازیلا فرمانی انوشهحمیرا زمردی۰۴ مهر ۱۳۹۶
نقش گفتمتان به مثابه ابزار در سیاست گذاری فرهنگی ( مطالعه موردی جامعه پذیری شهروندان در جمهوری اسلامی ایران )حقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌علوم‌ سیاسی‌علوم سیاسی-سیاست گذاری عمومیدكتری تخصصی PhDمحمد ربانیکیومرث اشتریان۰۴ مهر ۱۳۹۶
بررسی خواص ترموفیزیکی الیگومرهای پلی استایزنی نانو محدود شده مابین صفحات گرافنی از طریق شبیه سازی دینامیک مولکولیپردیس علوم‌دانشکده شیمی‌نانوشیمی نظریدكتری تخصصی PhDعلی رفیعحسن به نژاد۰۴ مهر ۱۳۹۶