نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
طراحی مدل مدیریت بحرات در مراکز آرشیوی ایرانمدیریتعلوم اطلاعات و دانش شناسیعلم اطلاعات و دانش شناسیدكتری تخصصی PhDصدیقه احمدی فصیحمریم ناخدا۳۰ بهمن ۱۳۹۶
بررسی و مقایسه بین دیدگاه کاربران و کتابداران در مورد صلاحیت ها و مهارت ها ی مورد نیاز کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تهرانمدیریتآموزشی‌ دروس عمومی‌علم اطلاعات و دانش شناسی - مطالعات کتابخانه های عمومیکارشناسی ارشدحسن رییسی وانانیفاطمه فهیم نیا۱۷ آبان ۱۳۹۶
مطالعه نیازهای اطلاعاتی مدیران گروه های دانشکده های کمیسیون علوم اجتماعی رفتاری دانشگاه تهرانمدیریتآموزشی‌ دروس عمومی‌علم اطلاعات و دانش شناسی - مدیریت کتابخانه های دانشگاهیکارشناسی ارشداحمدرضا ورناصریفاطمه فهیم نیا۲۴ مهر ۱۳۹۶
سنجش اثر مطالعات کارآزمایی بالینی ایرانمدیریتعلوم اطلاعات و دانش شناسیعلم اطلاعات و دانش شناسیدكتری تخصصی PhDمنصوره فیض آبادینادر نقشینه, فاطمه فهیم نیا۱۳ شهریور ۱۳۹۶
تحلیل عرف کاری پژوهشگران حوزه پزشکی ایران در اشتراک گذاری داده های پژوهشیمدیریتعلوم اطلاعات و دانش شناسیعلم اطلاعات و دانش شناسیدكتری تخصصی PhDاسماعیل وزیریعبدالرضا نوروزی چاکلی, نادر نقشینه۱۳ شهریور ۱۳۹۶
طراحی و تبیین مدل ارزیابی باورپذیری اطلاعات موجود در محیط وب : مطالعه دانشجویان دانشگاههای برتر کشورمدیریتعلوم اطلاعات و دانش شناسیعلم اطلاعات و دانش شناسیدكتری تخصصی PhDحمید کشاورزفاطمه فهیم نیا۰۲ اسفند ۱۳۹۵
شناسایی عوامل موثر بر جذب مخاطبان به کتابخانه های آستان قدس رضوی بر اساس مدل بازاریابی مشتری مدار چهارسیمدیریتعلوم اطلاعات و دانش شناسیعلم اطلاعات و دانش شناسی - مطالعات کتابخانه های عمومیکارشناسی ارشدمریم جوانمردعلیرضا نوروزی۲۹ دی ۱۳۹۵
بررسی میزان تطابق زبان نمایه سازان ، نویسندگان و برچسب گذاران در پایگاه اطلاعاتی اریک و مندلیمدیریتعلوم اطلاعات و دانش شناسیعلم اطلاعات و دانش شناسی - مدیریت اطلاعاتکارشناسی ارشدمریم قنواتیعلیرضا نوروزی۲۸ دی ۱۳۹۵
بررسی رفتار اطلاع یابی هنرمندان هنرهای تجسمی در فرایند خلق آثارشانمدیریتعلوم اطلاعات و دانش شناسیعلم اطلاعات و دانش شناسی - مدیریت کتابخانه های دانشگاهیکارشناسی ارشدفایزه جعفریانفاطمه فهیم نیا۳۱ شهریور ۱۳۹۵
تجزیه و تحلیل هزینه سودمندی و هزینه فرصت نگهداری مجموعه منابع اطلاعاتی در مراکز خدمات اطلاعاتی و اطلاع رسانیمدیریتعلوم اطلاعات و دانش شناسیعلم اطلاعات و دانش شناسی - کتابخانه های آموزشگاهیکارشناسی ارشدفاطمه میرسلیمانیمحمد رضا اسمعیلی گیوی۳۱ شهریور ۱۳۹۵