نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۲۸ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
بررسی و تحلیل تقلید های گلستان سعدی در قلمرو عثمانیادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌زبان‌ وادبیات‌ فارسی‌زبان و ادبیات فارسیدكتری تخصصی PhDکاموران بزکورتعبدالرضا سیف۲۰ اسفند ۱۳۹۶
معرفی،بررسی و تحلیل محتوا ودرون مایه شعر واصف باختری ،قهار عاصی ،رازق فانی و محمد کاظم کاظمیادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌زبان‌ وادبیات‌ فارسی‌زبان و ادبیات فارسیدكتری تخصصی PhDمحمدعاکف وثیقیعلی محمد موذنی۳۰ بهمن ۱۳۹۶
تصحیح انتقادی دیوان شیخ سید عبدالقادر بلخی با مقدمه و تعلیقاتادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌زبان‌ وادبیات‌ فارسی‌زبان و ادبیات فارسیدكتری تخصصی PhDنورگل کیناعلیرضا حاجیان نژاد۲۵ بهمن ۱۳۹۶
نقد تطبیقی تمثیل پردازی در عرفان هندی و عرفان اسلامی((برمبنای حدیقه سنایی و مثنوی مولوی ))ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌زبان‌ وادبیات‌ فارسی‌زبان و ادبیات فارسیدكتری تخصصی PhDالهه آبینحمیرا زمردی۰۵ دی ۱۳۹۶
بررسی تطبیقی عناصر فولکلوریک قصه های ایرانی بر مبنای طبقه بندی آفاناسییفادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌زبان‌ وادبیات‌ فارسی‌زبان و ادبیات فارسیدكتری تخصصی PhDآلینا ایواشچنکوحمیرا زمردی۰۷ آذر ۱۳۹۶
تصحیح نتقادی مبکیات با مقدمه و تعلیقاتپردیس البرزعلوم انسانیزبان و ادبیات فارسیدكتری تخصصی PhDمنصوره فرحزادیعلیرضا حاجیان نژاد۱۲ مهر ۱۳۹۶
تشریح و تبیین شگرد طعنه در اشعار ناصرخسرو و سناییادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌زبان‌ وادبیات‌ فارسی‌زبان و ادبیات فارسیدكتری تخصصی PhDسیما رحمانی فرروح اله هادی۱۲ مهر ۱۳۹۶
قدرت و ادبیات فارسی ( نقد و بررسی تعارف و تقسیم بندی وتوصیف دیدگاههای نویسندگان ایان درباب قدرت با تکیه برمتون نثرفارسی)ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌زبان‌ وادبیات‌ فارسی‌زبان و ادبیات فارسیدكتری تخصصی PhDنازیلا فرمانی انوشهحمیرا زمردی۰۴ مهر ۱۳۹۶
تصحیح انتقادی رشحات الغیبیه فی تحقیق طریق الصوفیه با مقدمات و تعلیقاتپردیس البرزعلوم انسانیزبان و ادبیات فارسیدكتری تخصصی PhDالهام علی جولاسید محمد منصور۲۷ شهریور ۱۳۹۶
نظریه عنوان در رمان معاصر عربی و فارسیادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌زبان‌ وادبیات‌ فارسی‌زبان و ادبیات فارسیدكتری تخصصی PhDعماد خلفمنوچهر اکبری۲۶ شهریور ۱۳۹۶