عنوان پایان نامه

تصحیح نتقادی مبکیات با مقدمه و تعلیقات


  رشته تحصیلی
  زبان و ادبیات فارسی
  مقطع تحصیلی
  دكتری تخصصی PhD
  محل دفاع
  کتابخانه پردیس البرز شماره ثبت: 1546;کتابخانه پردیس البرز شماره ثبت: 1546
  تاریخ دفاع
  ۱۲ مهر ۱۳۹۶

  چکیده: این تحقیق در زمینه شناسایی و تصحیح یکی از منابع ارزنده اخلاق و عرفان اسلامی به زبان فارسی است که پس از جستجوی بسیار، چندین دستنویس کهن از آن مورد بررسی قرار گرفت و یکی از آن‌ها که از شاخصه‌های سبکی و زبانی کهن‌تری برخوردار بود، مبنا قرار داده شد. شناخت دقیق و جزیی‌نگری از این اثر به همراه توصیفی که ما از مختصات زبانی، فکری و اعتقادی صاحب اثر در مقدمه عرضه خواهیم نمود می‌تواند نمودار وعظ اخلاقی به زبان فارسی در ماوراءالنهر در ادوار گذشته باشد. هدف این تحقیق احیای آثار و مکتوبات ارزنده‌ای است که پیشینه و میراث فکری و فرهنگی برجای‌مانده از بزرگان ماست و در گرد و غبار گذشت زمان به فراموشی سپرده شده و نیز آشنایی با باورها و تلقی‌های فکری بزرگان و اصحاب اندیشه از قرآن و مفاهیم قرآنی و بهره‌مندی از گنجینه‌های فکری و اعتقادی نهفته در این آثار و شناخت سبک و سیاق و زبان و ساختار متون دینی و اخلاقی در مقایسه با سایر متون و آشنایی با شاخصه‌های اعتقادی و دینی حاکم بر دوره تاریخی مربوط به اثر است. کلید واژه: مبکیات، تصحیح، مقدمه تحلیلی، تعلیقات
  Abstract
  This research aimed at identifying and correcting one of the valuable resources of Islamic ethics and mysticism in Farsi. After a lot of searches, several ancient manuscripts were examined and one of them were selected as the sample, which had more elaborate language and linguistic characteristics, A detailed understanding of this work, along with a description of which we will present in the introduction of the linguistic, intellectual and beliefs of the author, can be a diagram of the moral statement in Farsi in Transoxiana over the past era. The purposes of this research are: to revive valuable works and books whose are intellectual and cultural heritage that remain of our ancestors has been forgotten in the dust of time, familiarity with the intellectual beliefs of elders and associates of Quran and Quranic concepts, benefits and treasures of thought and belief in these works and the recognition of the style and the language, structure of religious and moral texts compared with other texts and familiarity with the religious characteristics of the historical period related to the work. Keyword: Al-mabkiat, Correction, Analytical Introduction,