عنوان پایان نامه

بررسی تطبیقی عناصر فولکلوریک قصه های ایرانی بر مبنای طبقه بندی آفاناسییف