نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۸۰ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
تمایز اسم مرکب و گروه اسمی در زبان فارسیادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌زبانشناسی‌ همگانی‌زبانشناسی همگانیدكتری تخصصی PhDعلی پیرحیاتیمحمود بی جن خان۱۱ مهر ۱۳۹۶
بررسی جایگاه روساختی فاعل در زبان فارسی بر پایه شواهد روان زبان شناختیادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌زبانشناسی‌ همگانی‌زبانشناسی همگانیدكتری تخصصی PhDمجید عباسی گونلوئیعلی درزی۰۲ مهر ۱۳۹۶
نحو قیدهای زبان فارسیادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌زبانشناسی‌ همگانی‌زبانشناسی همگانیدكتری تخصصی PhDزهرا لبافان خوشعلی درزی۲۱ شهریور ۱۳۹۶
تحلیل انتقادی استعاره نمود نظام مند ایدئولوژیادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌زبانشناسی‌ همگانی‌زبانشناسی همگانیدكتری تخصصی PhDکامران شکیبارادعلی افخمی۱۱ اسفند ۱۳۹۵
(ساخت موضوعی افعال دو مفعولی و اسامی متناظر در کردی هورامیادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌زبانشناسی‌ همگانی‌زبانشناسی همگانیدكتری تخصصی PhDجبار میرانیغلامحسین کریمی دوستان۱۱ اسفند ۱۳۹۵
بررسی انتقال واج شناختی در تلفظ انگلیسی (آمریکایی) فارسی زبانانادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌زبانشناسی‌ همگانی‌زبانشناسی همگانیکارشناسی ارشدعلیرضا فرج الهیمحمود بی جن خان۱۱ اسفند ۱۳۹۵
مفهوم سازی استعاری شادی در گفتار روزمره فارسی یک تحلیل آوایی معنایی از پیکره گفتاری خاصادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌زبانشناسی‌ همگانی‌زبانشناسی همگانیکارشناسی ارشدوحیده مسلمی ابرغانمحمود بی جن خان۰۹ بهمن ۱۳۹۵
بررسی رده شناسی نحوی گونه زبان کهکیادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌زبانشناسی‌ همگانی‌زبانشناسی همگانیکارشناسی ارشدمحدثه تک فلاحغلامرضا دین محمدی۱۳ مهر ۱۳۹۵
تحلیل انتقادی گفتمان متون نوشتاری کنشگران چپ در شبکه های اجتماعی مجازی ،مطالعه موردی فیس بوکادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌زبانشناسی‌ همگانی‌زبانشناسی همگانیکارشناسی ارشدکاوه وثوق اقااحمدیعلی افخمی۱۱ مهر ۱۳۹۵
مقایسه نظریه های زبانشناسی طنز با استفاده از داده های طنز مطبوعات ایرانادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌زبانشناسی‌ همگانی‌زبانشناسی همگانیکارشناسی ارشدعلی بایعلی افخمی۱۱ مهر ۱۳۹۵