نمایه تقویمی مصوبات هیأت امنا از سال ۱۳۷۰ به بعد

تعداد بازدید:۴۸۲۹۵
دوره جلسه تاریخ صورتجلسه
دوره هشتم جلسه دوم ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ صورتجلسه
دوره هشتم جلسه اول ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ صورتجلسه
دوره هشتم هیأت امنای دانشگاه تهران - از ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ تاکنون
دوره هفتم جلسه نهم ۱۵/‏۰۴/‏۱۴۰۰ صورتجلسه
دوره هفتم جلسه فوق‌العاده (همزمان با سایر دانشگاه‌ها - مجازی) ۱۹/‏۰۲/‏۱۴۰۰ صورتجلسه
دوره هفتم جلسه هشتم ۱۲/‏۱۲/‏۱۳۹۹ صورتجلسه
دوره هفتم جلسه هفتم
(فوق‌العاده)
۱۲/‏۱۱/‏۱۳۹۹ صورتجلسه
دوره هفتم جلسه ششم  ۰۷/‏۰۵/‏۱۳۹۹ صورتجلسه
دوره هفتم جلسه پنجم
(فوق‌العاده)
۰۶/‏۱۲/‏۱۳۹۸ صورتجلسه
دوره هفتم جلسه چهارم ۰۴/‏۱۲/‏۱۳۹۸ صورتجلسه
دوره هفتم جلسه سوم ۰۸/‏۱۰/‏۱۳۹۸ صورتجلسه
دوره هفتم جلسه دوم ۰۱/‏۰۵/‏۱۳۹۸ صورتجلسه
دوره هفتم جلسه اول ۰۴/‏۱۲/‏۱۳۹۷ صورتجلسه‏
دوره هفتم هیأت امنای دانشگاه تهران - از ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ تا ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ (۷ جلسه عادی + ۳ جلسه فو‌ق‌العاده)
دوره ششم جلسه یازدهم (فوق‌العاده) ۲۳/‏۱۰/‏۱۳۹۷‬ صورتجلسه
دوره ششم جلسه دهم (فوق‌العاده) ۲۴/‏۰۶/‏۱۳۹۷ صورتجلسه
دوره ششم جلسه نهم ۳۰/‏۰۵/‏۱۳۹۷ صورتجلسه
دوره ششم جلسه هشتم ۲۴/‏۱۱/‏۱۳۹۶ صورتجلسه
دوره ششم جلسه هفتم ۰۷/‏۰۶/‏۱۳۹۶ صورتجلسه
دوره ششم جلسه ششم ۰۹/‏۱۲/‏۱۳۹۵ صورتجلسه
دوره ششم جلسه پنجم ۰۷/‏۱۰/‏۱۳۹۵ صورتجلسه
دوره ششم جلسه چهارم ۲۱/‏۰۲/‏۱۳۹۵ صورتجلسه
دوره ششم جلسه سوم ۰۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴ صورتجلسه
دوره ششم جلسه دوم ۳۱/‏۰۳/‏۱۳۹۴ صورتجلسه
دوره ششم جلسه اول ۲۵/‏۰۹/‏۱۳۹۳ صورتجلسه
دوره ششم هیأت امنای دانشگاه تهران‬ - از ۲۵/‏۰۹/‏۱۳۹۳‬ تا ۲۳/‏۱۰/‏۱۳۹۷‬ جلسه عادی + ۲ جلسه فوق‌العاده)
دوره پنجم جلسه ششم ۱۳/‏۱۲/‏۱۳۹۲ صورتجلسه
دوره پنجم جلسه پنجم ۳۱/‏۰۴/‏۱۳۹۲ صورتجلسه
دوره پنجم جلسه چهارم ۱۷/‏۰۵/‏۱۳۹۱ صورتجلسه
دوره پنجم جلسه سوم ۲۶/‏۰۶/‏۱۳۹۰ صورتجلسه
دوره پنجم نشست فوق‌العاده ۱۴/‏۱۲/‏۱۳۸۹ صورتجلسه
دوره پنجم جلسه دوم ۱۷/‏۰۸/‏۱۳۸۹ صورتجلسه
دوره پنجم نشست فوق‌العاده ۱۰/‏۰۵/‏۱۳۸۹ صورتجلسه
دوره پنجم جلسه اول ۰۵/‏۱۱/‏۱۳۸۸ صورتجلسه
دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران - از ۰۵/‏۱۱/‏۱۳۸۸‬ تا ۱۳/‏۱۲/‏۱۳۹۲‬ - جلسه عادی + ۲ جلسه فوق‌العاده)
دوره چهارم جلسه بیستم ۲۳/‏۰۴/‏۱۳۸۸ صورتجلسه
دوره چهارم نشست فوق‌العاده ۲۸/‏۰۲/‏۱۳۸۸ صورتجلسه
دوره چهارم جلسه نوزدهم ۰۳/‏۱۰/‏۱۳۸۷ صورتجلسه
دوره چهارم نشست فوق‌العاده ۲۴/‏۰۹/‏۱۳۸۷ صورتجلسه
دوره چهارم نشست فوق‌العاده ۲۷/‏۰۶/‏۱۳۸۷ صورتجلسه
دوره چهارم جلسه هجدهم ۱۱/‏۰۴/‏۱۳۸۷ صورتجلسه
دوره چهارم جلسه هفدهم ۱۷/‏۰۹/‏۱۳۸۶ صورتجلسه
دوره چهارم جلسه شانزدهم ۱۰/‏۰۹/‏۱۳۸۶ صورتجلسه
دوره چهارم جلسه پانزدهم ۲۸/‏۰۵/‏۱۳۸۶ صورتجلسه
دوره چهارم جلسه چهاردهم ۲۹/‏۰۱/‏۱۳۸۶ صورتجلسه
دوره چهارم جلسه سیزدهم ۱۴/‏۰۹/‏۱۳۸۵ صورتجلسه
دوره چهارم جلسه دوازدهم ۰۷/‏۰۶/‏۱۳۸۵‬ صورتجلسه
دوره چهارم جلسه یازدهم ۱۱/‏۰۴/‏۱۳۸۵‬ صورتجلسه
دوره چهارم جلسه دهم ۱۶/‏۱۲/‏۱۳۸۴ صورتجلسه
دوره چهارم جلسه نهم ۲۰/‏۱۰/‏۱۳۸۴ صورتجلسه
دوره چهارم جلسه هشتم ۲۳/‏۰۶/‏۱۳۸۴ صورتجلسه
دوره چهارم جلسه هفتم ۱۸/‏۰۳/‏۱۳۸۴ صورتجلسه
دوره چهارم جلسه ششم ۲۶/‏۱۲/‏۱۳۸۳ صورتجلسه
دوره چهارم جلسه پنجم ۱۷/‏۱۱/‏۱۳۸۳ صورتجلسه
دوره چهارم جلسه چهارم ۲۳/‏۱۰/‏۱۳۸۳ صورتجلسه
دوره چهارم جلسه سوم ۲۴/‏۰۶/‏۱۳۸۳ صورتجلسه
دوره چهارم جلسه دوم ۰۲/‏۰۴/‏۱۳۸۳ صورتجلسه
دوره چهارم جلسه اول ۱۶/‏۱۲/‏۱۳۸۲ صورتجلسه
دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران - از ۱۶/‏۱۲/‏۱۳۸۲‬ تا ۲۳/‏۰۴/‏۱۳۸۸‬ - (۲۰ جلسه عادی + ۳ جلسه فوق‌العاده)
دوره سوم جلسه هفتم ۲۸/‏۰۷/‏۱۳۸۲ صورتجلسه
دوره سوم جلسه ششم ۱۳/‏۰۵/‏۱۳۸۲ صورتجلسه
دوره سوم جلسه پنجم ۲۲/‏۰۴/‏۱۳۸۱ صورتجلسه
دوره سوم جلسه چهارم ۱۱/‏۱۱/‏۱۳۸۰ صورتجلسه
دوره سوم جلسه سوم ۰۲/‏۱۲/‏۱۳۷۹ صورتجلسه
دوره سوم جلسه دوم ۰۱/‏۰۳/‏۱۳۷۹ صورتجلسه
دوره سوم جلسه اول ۰۱/‏۱۰/‏۱۳۷۸ صورتجلسه
دوره سوم هیأت امنای دانشگاه تهران - از ۰۱/‏۱۰/‏۱۳۷۸‬ تا ۲۸/‏۰۷/‏۱۳۸۲‬ - جلسه)
دوره دوم جلسه هفتم ۱۰/‏۱۰/‏۱۳۷۷ صورتجلسه
دوره دوم جلسه ششم ۰۷/‏۰۳/‏۱۳۷۷ صورتجلسه
دوره دوم جلسه پنجم ۱۱/‏۰۴/‏۱۳۷۶ صورتجلسه
دوره دوم جلسه چهارم ۲۴/‏۱۱/‏۱۳۷۵ صورتجلسه
دوره دوم جلسه سوم ۰۲/‏۰۴/‏۱۳۷۵ صورتجلسه
دوره دوم جلسه دوم ۱۴/‏۱۱/‏۱۳۷۴ صورتجلسه
دوره دوم جلسه اول ۰۱/‏۰۵/‏۱۳۷۴ صورتجلسه
دوره دوم هیأت امنای دانشگاه تهران - از ۰۱/‏۰۵/‏۱۳۷۴‬ تا ۱۰/‏۱۰/‏۱۳۷۷‬ - جلسه)
دانشگاه‌های منطقه ۲ تهران جلسه هفتم ۰۶/‏۱۰/‏۱۳۷۳ صورتجلسه
دانشگاه‌های منطقه ۲ تهران جلسه ششم ۲۵/‏۱۱/‏۱۳۷۲ صورتجلسه
دانشگاه‌های منطقه ۲ تهران جلسه پنجم ۱۴/‏۰۴/‏۱۳۷۲ صورتجلسه
دانشگاه‌های منطقه ۲ تهران جلسه چهارم ۲۸/‏۰۹/‏۱۳۷۱ صورتجلسه
دانشگاه‌های منطقه ۲ تهران جلسه سوم ۱۹/‏۰۲/‏۱۳۷۱ صورتجلسه
دانشگاه‌های منطقه ۲ تهران جلسه دوم ۰۲/‏۱۱/‏۱۳۷۰ صورتجلسه
دانشگاه‌های منطقه ۲ تهران جلسه اول ۱۵/‏۰۴/‏۱۳۷۰ صورتجلسه
دوره اول هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه ۲ تهران - از ۱۵/‏۰۴/‏۱۳۷۰‬ تا ۰۶/‏۱۰/‏۱۳۷۳‬ - جلسه)