نمایش ۳۷٬۷۵۱ تا ۳۷٬۷۶۰ مورد از کل ۳۷٬۸۱۵ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
ارزیابی نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه پنجم ابتدائی مدارس دخترانه دولتی شهر تهران در چارچوبروانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌برنامه ریزی آموزشیکارشناسی ارشدفرشته صادقی-۲۰ خرداد ۱۳۸۵
موزه اساطیرپردیس هنرهای‌ زیبادانشکده معماری‌مهندسی معماری(تنظیم نشده)آرش زارعمحمدمهدی محمودی۲۰ خرداد ۱۳۸۵
ساماندهی بافت شهری در محدوده بازار نو قم با تکیه بر نگاهی نو به فضای سنتی حسینیهپردیس هنرهای‌ زیبادانشکده معماری‌مهندسی معماری(تنظیم نشده)مسعود ناری قمیامیرسعیدمشهوربه محمد محمودی۱۷ خرداد ۱۳۸۵
ساماندهی بافت شهری در محدوده بازار نو قم با تکیه بر نگاهی نو به فضای سنتی حسینیهپردیس هنرهای‌ زیبادانشکده معماری‌مهندسی معماری(تنظیم نشده)کاکاشیر اسماعیلی زادهامیرسعیدمشهوربه محمد محمودی۱۷ خرداد ۱۳۸۵
طراحی الگویی ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آنروانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌برنامه ریزی آموزشیکارشناسی ارشدمحمدرحیم جعفرزادهخدایار ابیلی۱۰ خرداد ۱۳۸۵
مجتمع مسکونی_ اقلیمی در جزیره کیشپردیس هنرهای‌ زیبادانشکده معماری‌مهندسی معماری(تنظیم نشده)سارا مدرسمحمدتقی رضائی حریری۱۰ خرداد ۱۳۸۵
الگویی جهت ارزیابی برونی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستانروانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌برنامه ریزی آموزشیکارشناسی ارشدجمال سلیمیعباس بازرگان هرندی۱۰ خرداد ۱۳۸۵
بررسی میزان انطباق نتایج ارزشیابی عملکرد کارکنان با توانمندی شغلی آنان از دیدگاه کارکنان ومدیرانروانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌برنامه ریزی آموزشیکارشناسی ارشداکبر باشکوه طایفه اجیرلوفریده ال اقا۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۵
بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضاء هیات علمی مرکز دایره المعارف نگاری اسلامیمدیریتعلوم اطلاعات و دانش شناسیعلوم‌ کتابداری‌ و اطلاع رسانیکارشناسی ارشدلیلا رضایی کزازیمحمود حقیقی۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۵
بررسی مبانی نظری مسئولیت پذیری در اسلام و روشهای پرورش آن در دانش آموزان دوره ابتداییروانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌آموزش پر ورشتاریخ وفلسفه آموزش و پرورشکارشناسی ارشدفریبا زیودارشهین ایروانی۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۵