نمایش ۳۷٬۷۴۱ تا ۳۷٬۷۵۰ مورد از کل ۳۷٬۸۱۵ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
بررسی رابطه ویژگی های دوره های آموزش ضمن خدمت با اثر بخشی آنها از نظر کارکنان و مدیران سازمانروانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌برنامه ریزی آموزشیکارشناسی ارشدعلی حسینی خواه-۱۳ تیر ۱۳۸۵
رابطه هوشمندی و نیازهای بنیادی روانشناختی د ربیماران قلبی و عروقی (CHD)روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌روانشناسی‌روانشناسیکارشناسی ارشدیداله قاسمی پورنیما قربانی۱۲ تیر ۱۳۸۵
تعیین عوامل سازمانی مرتبط با بهره وری مدیر ن سازمان مبانی شرکت ایران خودروروانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌مدیریت آموزشیکارشناسی ارشدحسینعلی جاهددیزجیخدایار ابیلی۱۲ تیر ۱۳۸۵
بررسی رگه های شخصیتی و کیفیت دلبستگی با میزان وابسگی به اینترنت در دانش آموزان تیز هوشروانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌روانشناسی تربیتی ومشاورهروانشناسی تربیتیکارشناسی ارشدسیدعبدالعلی افقهیجواد اژه ای۰۷ تیر ۱۳۸۵
بررسی میزان استفاده از منابع کتابخانه دانشکده ، اقتصاد علامه طباطبایی در تدوین پایان نامه هایمدیریتعلوم اطلاعات و دانش شناسیعلوم‌ کتابداری‌ و اطلاع رسانیکارشناسی ارشدمریم قاضی نوری-۰۵ تیر ۱۳۸۵
بررسی تاثیر استفاده از اصطلاحات پیوست پایگاههای اطلاعاتی در بازیابی اطلاعاتمدیریتعلوم اطلاعات و دانش شناسیعلوم‌ کتابداری‌ و اطلاع رسانیکارشناسی ارشدفخرالسادات محمدی شیخ شبانیمعصومه باقری۰۵ تیر ۱۳۸۵
بررسی رابطه تربیت اخلاقی و تربیت دینی با تاکید بر نظر دیویدکارروانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌آموزش پر ورشتاریخ وفلسفه آموزش و پرورشکارشناسی ارشدفهیمه بهرامیخسرو باقری نوعپرست۰۳ تیر ۱۳۸۵
کمال گرایی و حرمت خود در دانش آموزان دبیرستانی تیز هوش و عادیروانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌روانشناسی تربیتی ومشاورهروانشناسی و آموزش کودکان استثناییکارشناسی ارشدمهدی خانبانیاحمد به پژوه۲۸ خرداد ۱۳۸۵
برررسی دیدگاه کتابداری کتابخانه های مرکزی دانشگاههای دولتی شهر تهران در باره ضرورت آموزش مستمرمدیریتعلوم اطلاعات و دانش شناسیعلوم‌ کتابداری‌ و اطلاع رسانیکارشناسی ارشدآهونیکول آرانغلامرضا فدائی۲۸ خرداد ۱۳۸۵
مجموعه فرهنگی شهر سنندجپردیس هنرهای‌ زیبادانشکده معماری‌مهندسی معماری(تنظیم نشده)محمد سرلکسیمون ایوازیان۲۴ خرداد ۱۳۸۵