نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
بررسی آزمایشگاهی اختلاط همرفتی در مخازن ناهمگن برای ذخیره سازی زیرزمینی دی اکسید کربنپردیس‌دانشکده‌های‌فنیآموزشی‌دروس عمومی‌مهندسی نفت گرایش مخازن ‌هیدروکربوری‌کارشناسی ارشدسعید کچویی هارلنگبهزاد رستمی۳۰ آبان ۱۳۹۶
بررسی آزمایشگاهی اثر نانوذرات بر کنترل کلوخه شوندگی/رسوب آسفالتین های مدل نفت سنگین در حضور تنش برشیپردیس‌دانشکده‌های‌فنیآموزشی‌دروس عمومی‌مهندسی نفت گرایش مخازن ‌هیدروکربوری‌کارشناسی ارشدمژده ایگدرعلیرضا بهرامیان, نگهدار حسین پور۰۱ آبان ۱۳۹۶