عنوان پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی اثر نانوذرات بر کنترل کلوخه شوندگی/رسوب آسفالتین های مدل نفت سنگین در حضور تنش برشی