عنوان پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی اختلاط همرفتی در مخازن ناهمگن برای ذخیره سازی زیرزمینی دی اکسید کربن