نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
تحلیل روند تغییرات زمانی گرد و غبار دما و پوشش گیاهی در حوضه شهری روستایی دریاچه ارومیهجغرافیاسنجش از دور و GISسنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - مطالعات شهری و روستاییکارشناسی ارشدجاوید هژبری خوشه مهرعطاءاله عبدالهی کاکرودی, سعید حمزه۲۹ آبان ۱۳۹۶
توسعه یک سیستم توصیه گر مسیر اشتراکی با استفاده از شبکه اجتماعی مکان مبناجغرافیاسنجش از دور و GISسنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - مطالعات شهری و روستاییکارشناسی ارشدمسلم محمدینجمه نیسانی سامانی, محمدرضا جلوخانی نیارکی۱۳ مهر ۱۳۹۵
تحلیل فضایی آسیب پذیری و مدل سازی هوشمند جانمایی بهینه مراکز امداد درمانی با تاکید بر زلزله خیزی.کرمانشاهجغرافیاسنجش از دور و GISسنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - مطالعات شهری و روستاییکارشناسی ارشدجلال انگزبانیعطاءاله عبدالهی کاکرودی, نجمه نیسانی سامانی۱۲ مهر ۱۳۹۵
پیاده سازی یک سیستم اطلاعات زمین شهری مبتنی بر کاداستر ۲۰۱۴جغرافیاسنجش از دور و GISسنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - مطالعات شهری و روستاییکارشناسی ارشدابراهیم رحیمی بلداجیآرا تومانیان, نجمه نیسانی سامانی۱۱ مهر ۱۳۹۵
تاثیر جنگ در روند کالبدی شهر کابل با استفاده از سری های زمانی لندست و مدل سازی GISجغرافیاسنجش از دور و GISسنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - مطالعات شهری و روستاییکارشناسی ارشدزهرا رضائیعطاءاله عبدالهی کاکرودی, محمدرضا جلوخانی نیارکی۱۱ مهر ۱۳۹۵
بررسی تاثیر طوفان های گرد و غبار بر رفتار طیفی گیاهان زینتیجغرافیاسنجش از دور و GISسنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - مطالعات شهری و روستاییکارشناسی ارشدکامیل محمدخانیعلی درویشی بلورانی۱۱ مهر ۱۳۹۵
روند گسترش کالبدی شهر و ارائه الگوی بهینه با استفاده از داده های سنجش از دور(مطالعه موردی مزارشریف)جغرافیاسنجش از دور و GISسنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - مطالعات شهری و روستاییکارشناسی ارشدفاطمه حسنیعطاءاله عبدالهی کاکرودی۰۴ مهر ۱۳۹۵
توسعه یک سامانه توصیه گر ارزشگذاری کاداستر زراعی با استفاده از مدل سازی مکانی و تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالاجغرافیاسنجش از دور و GISسنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - مطالعات شهری و روستاییکارشناسی ارشدبهرام جمعه زادهعلی درویشی بلورانی, نجمه نیسانی سامانی۱۴ شهریور ۱۳۹۵
مدلسازی مکانی زمانی کیفیت زندگی شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای و جی آی اسجغرافیاسنجش از دور و GISسنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - مطالعات شهری و روستاییکارشناسی ارشدعلی کاظم زاده زوعلی درویشی بلورانی, نجمه نیسانی سامانی۱۴ شهریور ۱۳۹۵
بررسی تغییرات پوشش گیاهی ،دما رطوبت خاک و منابع آب و ارتباط آن با فعالیت طوفان های گرد و غبار درعراق مطالعه موردی: حوضه فراتجغرافیاسنجش از دور و GISسنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - مطالعات شهری و روستاییکارشناسی ارشدوسام الراشدعلی درویشی بلورانی, سعید حمزه۱۴ شهریور ۱۳۹۵