نمایش ۲٬۱۱۱ تا ۲٬۱۱۸ مورد از کل ۲٬۱۱۸ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
استفاده از آغوز بعنوان شاخصدامپزشکی‌علوم‌ درمانگاهی‌مامایی و بیماری های تولید مثل دامدكتری تخصصی PhDمحمد امین اسلام پور-۰۹ تیر ۱۳۸۹
جداسازی و شناسایی عامل ویروسدامپزشکی‌بهداشت‌ و بیماریهای‌ آبزیان‌بهداشت و بیماریهای آبزیاندكتری تخصصی PhDمحدث قاسمی-۰۹ تیر ۱۳۸۹
اثرهای ضد آسپیرژیلوس و ضد آفلاتوکسین اسانسهای گیاهی زیره سبزدامپزشکی‌میکروبیولوژی‌ و ایمونولوژیقارچ شناسیدكتری تخصصی PhDمحمدحسن مینوئیان حقیقیعلیرضا خسروی۳۱ خرداد ۱۳۸۹
مدیریت محیطزیستی انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از سیمان کشور با رویکرد توسعه پایدارمحیط‌ زیست‌برنامه‌ریزی مدیریت‌واموزش محیط‌ زیست‌محیط زیست - برنامه ریزیدكتری تخصصی PhDحسن هویدیحمیدرضا جعفری, احمدرضا یاوری۲۳ خرداد ۱۳۸۹
تاثیر تجویز داخل پستانی سفکینوم (sefquinome)در درمان باکتریایی وسلول اورام پستان تحت بالینی ناشی از پاتوژنزهای اصلی و فرعی در گاوهای شیردهدامپزشکی‌علوم‌ درمانگاهی‌مامایی و بیماری های تولید مثل دامدكتری تخصصی PhDرضا کسروی-۱۵ اسفند ۱۳۸۸
مطالعه مقایسهایی جایگزینی و دفع سویه های استاندارددامپزشکی‌علوم‌ درمانگاهی‌دامپزشکیدكتری تخصصی PhDمحمد صادق مددیمحمد حسن زاده۱۱ اسفند ۱۳۸۸
مطالعه هیستوپاتولوژیک و فراساختاری ضایعات دستگاه گوارش همراه با عفونتهای تک یاخته ای در بوقلمونهای صنعتی و بومی ایراندامپزشکی‌پاتولوژی‌پاتولوژیدكتری تخصصی PhDامید دزفولیانمحمدجواد قراگزلو۱۱ مهر ۱۳۸۳
اندازه گیری هورموندامپزشکی‌علوم‌ درمانگاهی‌کلینیکال پاتولوژی دامپزشکیدكتری تخصصی PhDشهاب الدین صافیایرج نوروزیان۱۶ خرداد ۱۳۷۷