عنوان پایان نامه

طراحی و ساخت سامانه ایجاد تعادل پویا در بازیهای رایانه ای مبتنی بر مدلهای تصمیم گیری چندمعیاره