عنوان پایان نامه

بررسی ساختار رمان ماهی ها درشب می خوابند و پاییز فصل آخر سال است


  رشته تحصیلی
  باستان شناسی
  مقطع تحصیلی
  کارشناسی ارشد
  محل دفاع
  کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی شماره ثبت: 4614;کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی شماره ثبت: 4614
  تاریخ دفاع
  ۱۸ مهر ۱۳۹۶
  استاد راهنما
  مهدی علیائی مقدم

  در دنیای امروز ساختار گرایی از شیوه های رایج در بررسی متون ادبی است. منتقدین ادبی با بهره گیری از این شیوه، متون را به عناصر سازنده ی آن تجزیه می کنند. در واقع ، آن ها معنای ظاهری اثر را کنار می زنند تا به معنای واقعی و ژرف ساخت اثر برسند. در این پایان نامه با استفاده از آراء نظریه پردازان ساختاگرا همچون: بارت، برمون و تودوروف، دو داستان یکی از سودابه اشرفی : ماهی ها در شب می خوابند و دیگری از نسیم مرعشی : پاییز فصل آخر سال است ، بررسی شده و سادگی و دشواری روایت، نوع راوی و ژرف ساخت داستان ها، مشخص شده است. سودابه اشرفی و نسیم مرعشی از جمله نویسندگان نسل تازه داستان نویسی ایران هستند. آنها با تکیه بر شگردهای جدید داستان نویسی، آثار درخور توجهی آفریده اند. عمده ترین ژرف ساخت داستان سودابه اشرفی ، شامل مضامینی چون مرگ و زندگی، تحولات اجتماعی و تبعات آن ... می شود. عمده ترین ژرف ساخت داستان نسیم مرعشی هم شامل مضامینی چون عشق و تردید ، روابط ناسالم میان انسان ها و ... می شود. کلید واژه ها: ساختارگرایی، داستان ، روایت ، ژرف ساخت ، سودابه اشرفی ، نسیم مرعشی
  Abstract
  In today 's world structuralism is one of the most commonly used methods in the study of literary texts. Literary critics use this method to berak down the texts into their constructive elements. In fact, they relinquish the apparent meaning of the world in order to achieve a genuine and profound meaning of it. In this thesis, using the views of constructivist theorists such as Bart, Bermon, and Todorov, two stories from one of the SoodabeAshrafi : The fish are sleeping at night and the other from NasimMarashi : The fall of the last season of the year has been reviewed and The simplicity and difficulty of the narration, the narrator types and the profound construction of stories have been identifiet . SoodabehAshrafi and NasimMarashi are among the writes of the new generation of Iranian fiction writers. They have created remarkable works by relying on new techniques of fiction. The main throust of SoodabehAshrafi's stories includes topics such as life and death, social change and its consequences. The most profound part of NasimMarashi' s story is the themens of love and hesitation, unhealthy relationships among humans, and so on. Key Words: Structuralism, Story, Narrative, Deep Constructaion, SoodabehAshrafi, NasimMarashi