عنوان پایان نامه

بررسی ساختار رمان های انگار گفته بودی لیلی و سرخی تو از من


  رشته تحصیلی
  باستان شناسی
  مقطع تحصیلی
  کارشناسی ارشد
  محل دفاع
  کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی شماره ثبت: 4608،;کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی شماره ثبت: 4608،
  تاریخ دفاع
  ۱۸ مهر ۱۳۹۶
  استاد راهنما
  علیرضا امامی

  در دنیای امروز ساختار گرایی از شیوه های رایج در بررسی متون ادبی است. منتقدین ادبی با بهره گیری از این شیوه، متون را به عناصر سازنده ی آن تجزیه می کنند. به عبارت دیگر، آن ها معنای ظاهری اثر را کنار می زنند تا به معنای واقعی و ژرف ساخت اثر برسند. در این پایان نامه با استفاده از آراء نظریه پردازان ساختارگرا همچون: بارت، برمون و تودوروف، دو داستان از سپیده شاملو : انگار گفته بودی لیلی و سرخی تو از من ، بررسی شده و سادگی و دشواری روایت، نوع راوی و ژرف ساخت داستان ها، مشخص شده است. سپیده شاملو از جمله نویسندگان نسل تازه داستان نویسی ایران است. او با تکیه بر شگردهای جدید داستان نویسی، آثار درخور توجهی آفریده است. عمده ترین ژرف ساخت داستان های سپیده شاملو ، شامل مضامینی چون مرگ و زندگی، عشق و تردید ، جنگ و تبعات آن و روابط ناسالم بین انسان ها و ... می شود. کلید واژه ها : ساختارگرایی، داستان ، روایت، ژرف ساخت، سپیده شاملو
  Abstract
  In today's world, structuralism is one of the most commonly used methods in the study of literaty texts. Literary critics use this method to break down the texts into their constructive elements. In other words, they abandon the apparent meaning of the work in order to achieve a genuine and profound meaning of the effect of the work. In this thesis, using the views of structuralist theorists such as Bart, Bramon and Todorov, Two stories from Sepideh Shamloo : It's as if you had said Lily And your redness from me have been studied, the simplicity and difficulty of the narrative, the type of narrator, and the profound construction of the stories, have been identifiet. Sepideh Shamloo is among the writes of the new generation of Iranian storytelling. She has created remarkable works by relying on new techniques of fiction.The main depth of the storytelling of Sepideh Shamloo includes topics such as death and life, love and hesitation, war and its consequences, and unhealthy relationships between humas and… Keu Word: Structalism, Story, Narrative, Deep Construction Sepideh Shamloo