عنوان پایان نامه

بازنمایی هویت و تصویر تهران در سینما: مطالعه ی موردی سینمای رخشان بنی اعتماد


  مقطع تحصیلی
  کارشناسی ارشد
  محل دفاع
  کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 67383;کتابخانه دانشکده علوم اجتماعی شماره ثبت: رس 4706
  تاریخ دفاع
  ۰۲ اسفند ۱۳۹۳
  استاد راهنما
  ناصر فکوهی

  پایان نامه حاضر به بررسی هویت شهر تهران به مثابه‌ی مکان شهری با استفاده از نظریات کوین لینچ و نوربرگ کریستین شولتز پرداخته است. رویکرد این پژوهش به شهر، کالبدی- مادی بوده و از آن جا که هویت مکان بخشی از هویت فرد را تشکیل می‌دهد؛ به پاسخ گویی به نوع ارتباط شهروندان با فضاهای شهری، ارتباط فضاهای شهری با یکدیگر، تاثیر کالبد مادی شهر بر شهروندان و هویت تهران پرداخته، تا دریابد؛ مجموع روابط معنایی و فرهنگی شهر از خلال سینمای بنی اعتماد چه هویتی برای تهران ساخته است. دلیل انتخاب جامعه‌ی آماری مورد نظر وجود بیشترین تصاویر شهری (تهران) در آثار بنی اعتماد است که با مطالعه‌ی اسنادی و مصاحبه با افراد فعال در حوزه‌ی مطالعات سینمایی انجام پذیرفته است. روش مورد استفاده با توجه به جامعه آماری مورد مطالعه که در حوزه‌ی سینما قرار دارد؛ نشانه شناسی بوده و بر روی فیلم‌ها تحلیل همنشینی و جانشینی انجام شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آنست که تهران هویتی ناهمگون و ناپایدار دارد. مهاجرت بی رویه به این شهر منجر به گسترش آن و در نتیجه ساخت و ساز سودجویانه شده است. این امر به تخریب مداوم سازه‌های شهری انجامیده و باعث آن شده که فرد در شهر گاهی خوانایی را از دست داده و قادر به این- همانی که از مشخصه‌های اصلی هویت مکان است؛ نباشد.
  Abstract
  The represented thesis is the study of the identity of Tehran city as an urban place based on the theories of Cavine Linch and Noreberg christian Schults.The approach of this study toward Tehran city is material-body (material - bodily?)and since the identity of place is a part of individual's identity ,the kind of establishing connection of citizens with the urban areas ,the connection of urban areas , the effect of material body of the focus on the movies which were made by the director "Rakhshan Bani etemad" to understand the identity that the all cultural and conceptual connections has made for this city. The reason of selecting of this statistical society in this research is the most shown urban images of this city in the movies directed by Baniee Etemad which has been achieved through documentary study and interviews with the specialists in the area of seventh art. The method that is applied in this thesis is something which is used in the cinematic areas, Semiology and the analysis of the movie is paradigmatic axis and syntagmatic axis. The findings of this study shows us the inconsistent and disorganized identity of Tehran. The huge immigration to this city has led to its uncontrollable expanding and therefore unfair profitable building of so many apartments and houses. All of this has resulted in the constant destruction of urban building and caused the individual loss of Legible and which make him not to be able of genius loci which is the main specialty of place identity.