عنوان پایان نامه

مسیریابی بهینه مکان به مکان عملگر یک بازوی رباتیک سیار در حضور موانع با کمترین تعداد دفعات جابجایی تلیفرم