عنوان پایان نامه

بررسی علل و پیامدهای بروز خشم در سازمان و اتخاذ استراتژی های مناسب (روسا و معاونین شعب ممتاز و درجه یک بانک ملی ایران در شهر تهران