عنوان پایان نامه

بازنمایی جنسیت‌گرایی در زبان فارسی


  رشته تحصیلی
  زبانشناسی همگانی
  مقطع تحصیلی
  کارشناسی ارشد
  محل دفاع
  کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی شماره ثبت: 2939;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 36894
  تاریخ دفاع
  ۲۷ بهمن ۱۳۸۶
  استاد راهنما
  علی افخمی

  یکی از مهم ترین موضوعات در مطالعه رابطه بین زبان و جنسیت، بحث گسترش و اشاعه ایدئولوژی های جنسی از طریق زبان گفتاری است. هدف این تحقیق نیز ارائه یک سری اطلاعات به منظور آگاه کردن افراد در مورد جنسیت گرایی زبانی بوده است. در تحقیق حاضر، جنسیت گرایی زبان فارسی مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدای امر تعاریفی از زبان جنسیت گرا ارائه گردیده و اهمیت مطالعه چنین زبانی توضیح داده شده است. سپس شیوه های متفاوت بروز جنسیت گرایی زبانی و حوزه های مربوط به آن بیان شده و با استناد به معیارها و ملاک های مطرح در مورد جنسیت گرایی زبانی و بررسی حوزه های مختلف از جمله واژگان، دستور، ضرب المثل و غیره، زبان فارسی از این منظر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق عبارت بود از : 1- جنسیت گرایی زبانی نمونه ای از جنسیت گرایی هوشمندانه است و اگرچه که در اکثر موارد ناخودآگاه و ناخواسته بکار می رود، اما به هرحال مضر است. 2- زبان فارسی گفتاری، نمونه ای از یک زبان جنسیت گرا است. 3- جنسیت گرایی زبانی نه تنها منعکس کننده تبعیض موجود در جامعه است بلکه خود به عنوان ابزاری قوی به بازتولید آن می پردازد.
  Abstract
  One of the most important issues in relation to language & gender is the propagation of sexist ideologies through spoken & written discourse. The purpose of the present research was to provide some information about what constitutes a sexist language. Infact the effect of providing this information can help us to eliminate or reduce sexism in our language and our society.In the present research sexism in Persian language were discussed. At first sexist language were defined and the importance of it's study wewr explained.Then variety of instructional methods were applied to address the use of sexist language. After that by virtue of some critarian for language sexism and by examining different kind of data from different parts of language (lexicon, grammer, proverb and so on), Persian language were examined. In sum, the results of the present study illustrated that : 1. Language sexism is an example of subtle sexism and however it is uncouncious and unintentioned but nonetheless it is damaging. 2. Persian language is an example of one sexist language. 3. Sexist language not only reflects the discrimination in society but also it is powerfull tool that create it.