عنوان پایان نامه

آینده پژوهی تجارت الترونیک در افغانستان: مطالعه موردی آینده کاربرد تجارت الکترونیک در صادرات خشکبار افغانستان


    نام دانشجو
    محمد علی فهیمی

    اساتید راهنما
    حسین آقابابا    افغانستان در سالهای اخیر تلاش دارد تا اقتصاد خویش را بازسازی نموده و طعم رفاه و آسایش را به ملت خویش بچشاند. یکی از راهکارهای این امر توسعه صادرات است. پژوهش پیش رو تلاش کرده است تا با تشریح وضعیت فعلی افغانستان، با دیدگاهی آینده محور، به این پرسش پاسخ دهد که چگونه میتوان با به کار بردن تجارت الکترونیک، به رشد صادرات خشکبار افغانستان کمک کرد. در این راستا با شناسایی پیشرانهای موثر بر آینده کاربرد تجارت الکترونیک در صادرات خشکبار و شناسایی مهمترین این پیشرانها از دیدگاه نخبگان امر، با استفاده از روش سناریوپردازی، آیندههای ممکن برای کاربرد تجارت الکترونیک در صادرات خشکبار افغانستان را شناسایی کرده، نقاط قوت، ضعف ، فرصتها و چالشهای هریک را بیان کند. در نتیجه پنج سناریو به نامهای «انقلاب دیجیتالی»، «دولت الکترونیک»، «واردات تکنولوژی»، «آهسته و پیوسته »و «بازگشت آشوب »شناسایی و تدوین شد که اولین سناریو مطلوب ترین سناریو و آخرین سناریو بدترین حالت معرفی شد.