عنوان پایان نامه

آینده پژوهی تجارت الترونیک در افغانستان: مطالعه موردی آینده کاربرد تجارت الکترونیک در صادرات خشکبار افغانستان


  مقطع تحصیلی
  کارشناسی ارشد
  محل دفاع
  کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 81016;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 81016;کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 002568;کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 002568
  تاریخ دفاع
  ۱۳ مهر ۱۳۹۵
  استاد راهنما
  حسین آقابابا

  افغانستان در سالهای اخیر تلاش دارد تا اقتصاد خویش را بازسازی نموده و طعم رفاه و آسایش را به ملت خویش بچشاند. یکی از راهکارهای این امر توسعه صادرات است. پژوهش پیش رو تلاش کرده است تا با تشریح وضعیت فعلی افغانستان، با دیدگاهی آینده محور، به این پرسش پاسخ دهد که چگونه میتوان با به کار بردن تجارت الکترونیک، به رشد صادرات خشکبار افغانستان کمک کرد. در این راستا با شناسایی پیشرانهای موثر بر آینده کاربرد تجارت الکترونیک در صادرات خشکبار و شناسایی مهمترین این پیشرانها از دیدگاه نخبگان امر، با استفاده از روش سناریوپردازی، آیندههای ممکن برای کاربرد تجارت الکترونیک در صادرات خشکبار افغانستان را شناسایی کرده، نقاط قوت، ضعف ، فرصتها و چالشهای هریک را بیان کند. در نتیجه پنج سناریو به نامهای «انقلاب دیجیتالی»، «دولت الکترونیک»، «واردات تکنولوژی»، «آهسته و پیوسته »و «بازگشت آشوب »شناسایی و تدوین شد که اولین سناریو مطلوب ترین سناریو و آخرین سناریو بدترین حالت معرفی شد.
  Abstract
  One of the approaches to improve the economy of Afghanistan,is paying attention to export. Using of e-commerce can be effective to improve export. In this research we used futures studies to study the role of e-commerce in Afghanistan dried fruits export. Using scenario-based planning technique, we explained probable futures of e-commerce application in export of dried fruits. We identified the most important variables using PEST analyzing. Then with the help of experts, the most important driving forces for creating scenarios were selected. Five scenarios were created using this key drivers and then they were described to clear strengths, weaknesses, opportunities, and threats of each scenario. Kyewords: E-Commerce, Futures studies, Senario based planing, Nuts and dried foods export, Afghanistan.