عنوان پایان نامه

ارائه ی الگوریتم به منظور یافتن سیگنال ماشین شبکه ای معادل با ماشین تورینگ تناوبی