عنوان پایان نامه

تشخیص بازیکن محور نواحی مورد توجه در بازی های مبتنی بر رایانش ابری