عنوان پایان نامه

ارائه راهکار برای جلوگیری از تقلب و فرار مالیاتی به کمک تکنیک های داده کاوی (مورد مطالعه: اداره کل امور مالیاتی استان گلستان)