عنوان پایان نامه

طراحی و توسعه ی سامانه ی آشکارسازی و شناسایی خطا در شبکه های ارتباطات سیار با استفاده از خرد جمعی