عنوان پایان نامه

کاستوکراسی در بلوچستان


  مقطع تحصیلی
  کارشناسی ارشد
  محل دفاع
  کتابخانه دانشکده علوم اجتماعی شماره ثبت: 4932 رس;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 78204;کتابخانه دانشکده علوم اجتماعی شماره ثبت: 4932 رس;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 78204
  تاریخ دفاع
  ۱۵ اسفند ۱۳۹۴
  دانشجو
  عطیه اذرشب
  استاد راهنما
  جلال الدین رفیع فر

  پژوهش حاضر راجع به تاثیر نظام ذاتی بر زندگی مردم بلوچستان می باشد. اصلی ترین روش های به کار رفته جهت انجام تحقیق مشاهده و مصاحبه بوده که در سه محله ی شهرستان ایرانشهر (اسد آباد، غریب آباد و سربازی ها) انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که نظام ذاتی به طور گسترده ای در ازدواج، قدرت، روابط اجتماعی مردم و مشاغل آن ها تعیین کننده است و به عنوان فاکتور اصلی در جامعه عمل می کند. آن چه به عنوان نتیجه نهایی به دست آمد این است که، نظام ذاتی تعیین کننده ی عملکرد افراد جامعه ی بلوچستان در ابعاد مختلف بوده و تقریبا بدون انعطاف می باشد. واژگان کلیدی: بلوچستان، ذات، سلسله مراتب
  Abstract
  Abstract This thesis is about the effects of Zat system on the life of Baluchistan people. The main methods that applied in research were observation and interview that don in three quarter (Asad Abad, Gharib Abad and Sarbaziha). The achievements show Zat system is widely determinative in marriage, power, social contact of people and their jobs and acts as a main factor in society. Whatever which got as final conclusion is that, Zat system sets the action of Baluchistan people in different aspects and it is almost rigid. Key words: Baluchistan, Zat, Hierarchy