عنوان پایان نامه

کاستوکراسی در بلوچستان


    نام دانشجو
    عطیه اذرشب

    اساتید راهنما
    جلال الدین رفیع فر    پژوهش حاضر راجع به تاثیر نظام ذاتی بر زندگی مردم بلوچستان می باشد. اصلی ترین روش های به کار رفته جهت انجام تحقیق مشاهده و مصاحبه بوده که در سه محله ی شهرستان ایرانشهر (اسد آباد، غریب آباد و سربازی ها) انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که نظام ذاتی به طور گسترده ای در ازدواج، قدرت، روابط اجتماعی مردم و مشاغل آن ها تعیین کننده است و به عنوان فاکتور اصلی در جامعه عمل می کند. آن چه به عنوان نتیجه نهایی به دست آمد این است که، نظام ذاتی تعیین کننده ی عملکرد افراد جامعه ی بلوچستان در ابعاد مختلف بوده و تقریبا بدون انعطاف می باشد. واژگان کلیدی: بلوچستان، ذات، سلسله مراتب