عنوان پایان نامه

بهبود مترجم ماشینی با استفاده از ابزار پس ویرایش


    نام دانشجو
    زهرا طاهری

    اساتید راهنما
    هشام فیلی    با توجه به پیشرفت های قابل توجه در صنعت ترجمه ی ماشینی و نیاز روز افزون به ترجمه، پس ویرایش ترجمه های خودکار در حال تبدیل شدن به یک امر لازم و معمول در ترجمه است. بدین جهت در این پژوهش به ارائه ی یک ابزار پس ویرایش با نام فرازین بار پرداخته می شود که دارای دو ویژگی اصلی است: فراهم آوردن محیطی ساده و کارا برای پس ویرایش ترجمه های ماشینی از سامانه های مترجم ماشینی مختلف با هدف دستیابی به کیفیت ترجمه ی قابل انتشار و پس ویرایش خودکار بخش هایی از ترجمه های ماشینی. فرازین بار قادر است اطلاعاتی نظیر اطلاعات جا به جایی کلمات را از فرایند پس ویرایش استخراج و ذخیره نماید. این اطلاعات به منظور آموزش یک واحد پس ویرایش خودکار که به ابزار متصل است، استفاده می شود. واحد پس‌ویرایش خودکار به منظور پس‌ویرایش خودکار حروف اضافه در ترجمه‌های ماشینی طراحی و پیاده‌سازی گردیده است. این واحد، از روش یادگیری مبتنی بر تبدیل افزایشی برای اصلاح خودکار ترجمه¬ی حروف اضافه استفاده می نماید. روش یادگیری مبتنی بر تبدیل افزایشی گسترشی بر الگوریتم یادگیری مبتنی بر تبدیل است که امکان استفاده ی مستمر الگوریتم از اطلاعات پس ویرایش کاربران را به منظور بهبود ترجمه ی ماشینی فراهم می آورد. قواعد اصلاح کننده در روش پیشنهادی با استفاده از یک پیکره ی موازی شامل ترجمه ی ماشینی و نسخه ی پس ویرایش شده ی آن ایجاد می شوند. آزمایش های انجام شده در این پژوهش شامل دو بخش است: آزمایش ابزار پس ویرایش و آزمایش واحد پس ویرایش خودکار. آزمایش های انجام شده بر روی ابزار نشان می دهد که استفاده از این ابزار، سرعت ترجمه را نسبت به ترجمه ی دستی تا 10 درصد افزایش می دهد در حالی که کیفیت ترجمه ی حاصل با کیفیت ترجمه ی دستی یکسان است. آزمایش های انجام شده بر روی واحد پس ویرایش خودکار نشان می دهد که با استفاده از روش پس ویرایش خودکار حروف اضافه، کیفیت ترجمه ی ماشینی تا 5.1 درصد افزایش می یابد. کیفیت ترجمه با معیار بلو اندازه گیری شده است. این میزان در روش معیار 4.6 درصد بوده است. واژه‌های کلیدی: ترجمه ی ماشینی، پس ویرایش، ابزار پس ویرایش، پس ویرایش خودکار، بهبود ترجمه ی ماشینی