عنوان پایان نامه

توسعه یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری مکانی ( SDSS )به منظور مدل سازی آمایش شهری- روستایی (مطالعه موردی : استان کهکیلویه و بویراحمد)