عنوان پایان نامه

معرفی الگوریتمی برای شناسایی جاذب ها در شبکه های بولی